www.spargalkes.lt

Šv. Mikalojaus bažnyčios architektūra

Pirmieji gotikiniai pastatai pasirodė XII amžiaus viduryje Prancūzijoje. Masyvias sunkias roma-ninių pastatų sienas pakeitė lengvi karkasai, aukštą vidaus erdvę – ištakūs interjerai, rūsčias fasadų plokštumas—dinamiškai aukštyn besiveržiantys plastinio meno kūriniai.

XII-XIV amžiais gotikos stilius paplito Vakarų,  Pietų ir Šiaurės Europos šalyse. Šis stilius įsiga-lėjo pirmiausia tose šalyse, kuriose buvo labai išsivystę feodaliniai visuomeniniai santykiai, katali-kiškoji ideologija, sparčiai augo miestai. Po Žalgirio mūšio sustiprėjus Lietuvos ekonomikai, šalyje išplito monumentalioji statyba, atsirado naujų tipų mūrinių pastatų. Daugelis visuomeninių pastatų mūsų dienų nepasiekė. Palyginti geriau išsilaikė dauguma kulto pastatų. Kai vėlyvosios gotikos lai-kotarpiu Vidurio Europos šalyse paplito keletas halinių bažnyčių variantų, Lietuvoje statyti tik dve-jopi – trijų travėjų kvadratiniai ir keturių arba penkių travėjų stačiakampiai pastatai. Visi jie yra tri-naviai su presbiterija užsibaigiantys trisiene apsida.

Seniausias pasiekęs mūsų dienas halinis kvadratinis pastatas su šventoriaus tvora Lietuvoje – Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčia. Pastatyta XIV amžiuje dar prieš krikščionybės įvedimą, matyt Vilniuje gyvenusiems užsienio amatininkams ir pirkliams. Tuo metu šalia bažnyčios ėjo viena gy-viausių magistralių – Trakų kelias, kuris tik XVI amžiuje pastačius miesto sieną su vartais buvo pa-kreiptas dabartine trasa.

Per  600 metų šv. Mikalojaus bažnyčia ne kartą buvo remontuota ir perstatyta. XVI amžiaus pra-džioje sumūryti stulpai ir suskliausti stulpai. Kretingos gatvė lanku juosia netaisyklingo plano šventorių, aptvertą mūro tvora. Bažnyčia stovi šventoriaus viduryje, nedideli jos tūriai mažai išsiskiria iš aplinkos. Bažnyčia – halinė. Pastato planą sudaro ne visiškai taisyklinga keturkampė 13315 didumo, trinavė, trijų travėjų halė ir trumpa, pla-tesnė už centrinę navą presbiterija, kurią užbaigia disimetriška trisienė apsida.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (aa76378cf930889bbd2e671b728019fe.zip)Šv. Mikalojaus bažnyčios architektūra7 Kb0
Neteisinga

 
Dailė Šv. Mikalojaus bažnyčios architektūra
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt