www.spargalkes.lt

Ekonomika

Honkongo ekonomika

Honkongas - teritorija Kinijos pietryčiuose, prie Pietų Kinijos jūros. Jį sudaro daugiau kaip 200 salų ir dalis žemyno į rytus nuo Dzuanczian upės žiočių, besiribojančio su Guangdongo provincija. Honkongo salą Kinija užleido Didžiajai Britanijai 1841 metais. 1860 metų Pekino sutartimi prie Honkongo buvo prijungtas Dziulungo pusiasalio pietinis pakraštys ir šios teritorijos buvo atiduotos D. Britanijai amžinai valdyti. 1898 metais D. Britanija 99 metams išsinuomojo didumą likusio Dziulungo pusiasalio ir gretimas salas (vadinamos Naujosios Teritorijos).

1984 metų gruodyje D. Britanija ir Kinija pasirašė susitarimą, gražinantį visą Honkongą Kinijai pasibaigus Naujųjų Teritorijų nuomos laikui 1997 metų birželio 30 d. vidurnaktį. Kinija įsipareigoja išsaugoti Honkongo kapitalistinę ekonomiką, valiutą, laisvos rinkos politiką ir gyvenymo būdą nekeičiamus 50 metų nuo tos datos, o teritorija taps autonominiu, ypatingai administruojamu regionu. Visos teisės ir privilegijos bus įtrauktos į Pagrindinį Įstatymą, kuris taps Honkongo konstitucija.
Honkongo teritorija kalnuota, ten mažai derlingos žemės ir vandens. Turėdama apie 5.8 milijono gyventojų ši teritorija užima vieną iš aukščiausių vietų pasaulyje pagal gyventojų tankį (5598 žm/km2), nors miškai ir retai apgyvendintos kaimiškos dalys sudaro apie tris ketvirtadalius visos teritorijos. Likusi dalis intensyviai eksplotuojama.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas)

Pratarmė

Šis žodynas yra pagalbinė mokymo priemonė studijuojantiems ekonomines disciplinas. Žodyne pateikti tik pagrindiniai ekonomikos terminai ir sąvokos. Leidinio tikslas - pateikti svarbiausių sąvokų apibrėžimus, padėti aukštųjų mokyklų studentams greičiau suvokti ir pakartoti dėstomą medžiagą.

Skaityti daugiau...
 

Paklausos ir pasiūlos elastingumas

Nagrinėjami klausimai:

1. Paklausos ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu;

2. Elastingumo skaičiavimas;

3. Paklausos elastingumas ir gamintojo bendrosios pajamos;

4. Elastingumą kainų atžvilgiu sąlygojantys veiksniai;

5. Paklausos elastingumas vartotojų pajamų atžvilgiu;

6. Kryžminis elastingumas;

7. Praktinis elastingumo teorijos taikymas.

Skaityti daugiau...
 

Nedarbas (špera)

13.1    Nedarbo esmė ir lygis

Buvo tariama analizuojant, kad kuriant produktą ir plečiantis ekonomikoje dalyvauja visi darbingi žmonės. Tikrovėje taip nėra. Rinkos ekonomikai būdingas nedarbas. Darbingų gyventojų dalis darbo atžvilgiu yra tam tikrame judėjime. Vieni darbuotojai išeina iš darbo, kiti įsidarbina, kiti ieško darbo. Šis pastovus darbo išteklių judėjimas į nedarbą ir iš jo apsprendžia, kad dalis darbuotojų tam tikrą laiką yra nedarbo būsenoje. L – visuminė darbo jėga;    E – dirbančių žmonių skaičius;  U – neturinčių darbo žmonių skaičius.

Skaityti daugiau...
 

Europos Bendrijos konkurencijos politika

Svarbiausias 1957m. kovo 25 d. Romoje sudarytos EEB sutarties tikslas buvo sukurti bendrąją rinką, kuri užtikrintų harmoningą ūkio plėtrą Bendrijoje ir laipsnišką valstybių narių ekonominės politikos derinimą. Laisvas prekių judėjimas tarp valstybių narių turėjo būti garantuotas atsisakius muitų ir kiekybinių apdorojimų bei panašų poveikį turinčių priemonių. Buvo labai svarbu garantuoti ir tai, kad privatūs ūkio subjektai susitarimų pagrindu dalydamiesi rinkas ar kitokiais konkurenciją ribojančiais veiksmais vėl nesukurtų kitokios formos laisvo prekių judėjimo apdorojimų. Dėl to EEB sutartyje buvo nustatytos konkurencijos taisyklės, suformuluotos 85-90 straipsniuose. Svarbūs yra ir vadinamieji antriniai teisės šaltiniai, t.y. EEB valdymo institucijų teisės aktai: reglamentai, direktyvos bei sprendimai. Iš jų visų pirma paminėtini 1962m. vasario mėn. 6 d. EEB Tarnybos (ET) priimtas reglametas Nr.17, kuris nustatė EEB sutarties 85 ir 86 straipsnių taikymo tvarką, taip pat 1989m. gruodžio 21 d. priimtas reglamentas Nr. 4064/89 “Dėl įmonių koncentracijos kontrolės”.

Skaityti daugiau...
 

Kainų politika ir tikslai

ĮVADAS

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sŕlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija - garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.

Skaityti daugiau...
 

Makroekonominiai rodikliai (špera)

10.1.makroekonomikos reikšmė

Makroekonomika, tai ekonomikos šaka tirianti bendrą ekonominę veiklą valstybės mąstu. Makroekonominė analizė tiria kaip kaip funkcionuoja ekonomikos visuma, ir kokie veiksniai ją vekia. Makroekonominių tyrimų objektas-šalies ūkis. Kaip ir visi ekonomikos mokslai, taip ir makroekonomika riamiasi teorija ir stebėjimais. Stebėjimai yra organizuoti ir susisteminti. Kiekvienos valstybės vyriusybė reguliariai pagal ekonominės statistikos mokslo patvirtintą sistemą renka informaciją apie žmonių  ekonominę veiklą, jų pajamų dydį, paklausos ir paklausos struktūrą, kainų dydį, žmonių apsirūpinimą darbu, žmonių gyvenimo sąlygas, pinigų cirkuliaciją ir kitus ekonominius, socialinius klausimus. Šie duomenys sumuojami ir gaunami statistiniai rodikliai apibūdinantys visos ekonomikos būklę. Tie rodikliai fiksuojami dinamikoje laiko požiūriu. Atsižvelgiant į ekonomikos būklę, valstybės yra vykdoma atitinkama ekonominė politika, kuriamos ir vykdomos ekonominės ir socialinės programos. Tokiu būdu siekiama. Pagrindiniai ekonominės ir socialinės informacijos nešėjai: 1.Nacionalinis produktas 2.Vartojamų prekių kainų indeksas 3.Nedarbo lygis.

Skaityti daugiau...
 

Makroekonomika (V. Skominas)

Makroekonomikos rodikliai
1. BVP
2. Nominalus ir realus BVP
3. Kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai
4. BVP ir socialinė gerovė
5. Šešėlinė ekonomika

Skaityti daugiau...
 

Akcinės bendrovės

Įmonės

Kas yra įmonė. Pradedant verslą reikia pasirinkti kokią nors organizacinę (firmos) formą. Visa tai reglamentuoja įstatymai. Pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi būti registruojama. Įregistruotai įmonei išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas kodas. Tik tada forma gali užsiimti ūkine – komercine veikla. Tačiau prieš registruojant savo firmą būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu. Lietuvos Respublikos įstatymas nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine – ūkine veikla, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.

Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymo nustatyta tvarka tam tikrai ūkinei – komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių, daiktinių ir nematerialinių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Įmonės, kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo.

Skaityti daugiau...
 

D. Cesevičius

D.CESEVIČIUS – VIENAS ŽYMESNIŲ LIETUVOS EKONOMISTŲ TEORETIKŲ

ĮVADAS

Dar visai neseniai Domas Cesevičius gyveno tarp mūsų, daugeliui visai nepažįstamas, išskyrus kelis draugus ir jo buvusius studentus. D.Cesevičiaus asmenybė, pažiūros, jo kaip ekonomisto pasaulėžiūra ir tobulėjimo kelias formavosi nepriklausomos (buržuazinės) Lietuvos laikotarpiu, t.y. tokiu metu, kai žmogaus minties ir žodžio laisvės nekontroliavo ir nevaržė jokios svetimų šalių valdžios ar kariuomenės, kai buvo atviros Lietuvos sienos į kitas Pasaulio šalis (kiekvienas nevaržomas galėjo išvažiuoti į užsienį). Tokia padėtimi naudojosi ne vienas Lietuvos pilietis – vieni važiuodavo pasitobulinti kitų kraštų universitetuose, kiti – pasisemti praktinės patirties iš užsieniečių.

Skaityti daugiau...
 

Tyrimas transporto priemonių lizingas

Šiuo metu transporto priemonės bei nekilnojamas turtas viena paklausiausių prekių. Norėdamos turėti laisvų apyvartinių lėšų ir pirkdamos nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, nemažai įmonių naudojasi banko teikiamomis paskolomis. Tačiau pastaruoju metu jos vis dažniau naudojasi ir kita bankų teikiama paslauga – lizingu. Iš atliktos Lietuvoje veikiančių lizingo bendrovių portfelių analizės pagal turto rūšis matome, kad lengvųjų automobilių ir kitų transporto priemonių finansavimas sudaro apie du trečdalius lizingo bendrovių finansuojamų projektų vertės. Automobilių prekybos atstovybių Lietuvoje darbuotojai taip pat tvirtina, kad suaktyvėjusi lizingo bendrovių veikla smarkiai padidino naujų automobilių paklausą.

Skaityti daugiau...
 

Fiskalinė politika

ĮŽANGA

Dauguma žmonių turi savo nuomonę apie tai, kaip reikia tvarkyti namų ūkį. Tam dažniausiai visiškai pakanka šeimininko asmeninio patyrimo, o jei kas suklysta, - pasekmės dažnai būna taip pat asmeninis reikalas. Kitaip yra, kai imamasi tvarkyti visos įmonės ar šalies ūkį. Todėl neatsitiktinai žmonijos patyrimas šioje srityje kaupiamas ir apibendrinamas.

Skaityti daugiau...
 

Mikroekonomikos teorija

„Mikroekonomikos teorijos“ programa (32 val.)

1 tema. Paklausos ir pasiūlos modelis (2 val.). Prekės (paslaugos) paklausos sąvoka. Paklausos funkcija. Paklausos dėsnis ir paklausos kreivė. Prekės (paslaugos) paklausą veikiantys veiksniai. Prekės (paslaugos) pasiūlos sąvoka. Pasiūlos funkcija. Pasiūlos dėsnis ir pasiūlos funkcija. Prekės (paslaugos) pasiūlą veikiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra. A.Maršalo „kryžius“ („žirklės“). Vartotojo ir gamintojo rinka. Paklausos ir pasiūlos pokyčių poveikis rinkos pusiausvyrai. Vyriausybės įtaka rinkos pusiausvyrai. Minimalioji ir maksimalioji kainos, jų nustatymo priežastys ir ekonominės pasekmės.

Skaityti daugiau...
 

Tarptautinių komercinių kontraktų sudarymo sąlygos ir principai

ĮVADAS

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pereinant nuo planinės ekonomikos į rinkos ekonominę sistemą, labai pasikeitė tarptautinė prekyba. Anksčiau visas importas ir eksportas buvo monopolizuotas valstybės ir vykdomas per jos atitinkamas  struktūras. Užsienio prekyba tapo neatskiriama šalies ūkinio-ekonominio gyvenimo dalimi.
Dabar visų rūšių įmonės, esančios šalies teritorijoje, turi teisę bendradarbiauti su užsieniu, t.y. pirkti žaliavas, medžiagas, parduoti gatavus gaminius ir t.t. Pirkimo - pardavimo sutartys vykdomos kontraktų su užsienio firmomis pagrindu. Nuo kontraktų sąlygų tiesioginio parinkimo ir suformulavimo labai priklauso eksporto - importo sandorių rezultatyvumas.

Šiame darbe bus apžvelgiama labiausiai paplitusi tarptautinių kontraktų forma - tarptautinis prekių pirkimo-pardavimo kontrakts, jo  turinys ir sudarymo tvarka.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos špera

1.    EKONOMIKOS SĄVOKA

Ekonomika –tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią. Pgr. ekonomikos klausimai KĄ, KAIP ir KAM gaminti. Nuo ekonomikos sistemos priklauso kokiu būdu pasirenkama viena iš ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų. Ekonomikos sistemos skirtstomos į tipus: I. Papročių – ekonominės problemos sprendžiamos remiantis religiniais ir socialiniais papročiais, tradicijomis. II. Grynoji kapitalistinė – remiasi privačia nuosavybe, individų ekonomine laisve. Valst. institucijos ir kitos grupės visiškai nesikiša į ekonomiką (daugybė konkuruojančių firmų, kainų lygis užtikriną minimalų pelną). III. Komanditinė – visus sprendimus priima vienas centras ar grupė. (Kolektyvinės nuosavybės bruožas). IV. Mišrioji kapitalistinė –ekonominė laisvė, dalį sprendimų priima grupės, dažnai vyriausybės.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomika ir verslas (špera)

Ketindami steigti įmonę, turime nuspręsti kokia imonės teisės forma yra tinkamiausia mūsų tikslams iįyvendinti. Reikia iįertinti kokia ūkine komercine veikla versis imone, kiek dirbs darbuotojų ir kiek reiks lėšų pradiniam kapitalui įmonei pradėti. LR įstatymai numato tokias teisinių formų įmones: individualioji( IĮ,  tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, investicinės, žemės ūkio, kooperacinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės.  Kai veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima steigti  ne pelno organizacijas - VIEŠĄSIAS istaigas. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės yra IĮ ir ŪB, visos kitos – ribotos civilinės atsakomybės. Pastarosios už prievoles atsako tik įmonės turtu, o kitos jei jo neužtenka ir savininko turtu (IĮ), ŪB - tikrojo nario turtu.

Skaityti daugiau...
 

Eksportas (špera)

2.3.Eksporto įm. sruktūra ir jos f-jos

Pagr. Struktūriniu vienetu yra eksp. F-ma, kuri specializuojasi tam tikroje prekių prekyboje arba prekyb. atitinka pasaulio regione. Kaip ir kt. paskirties, t.y. g-bos, transporto, paslaugų ir pan. Įm., eksporto įm. struktūra ir jos valdymas yra panašūs. Aukščiausių valdymo organų,jų f-jos, principai bus tie patys.Kartu su tuo, kiekv. eksp. įm. turi jai būdingus bruožus, kurie atsiskleidžia jo spec. f-jose. Pagal šias f-jas eksp. įm. padalinius ir tarnybas galima sugrupuoti į 5 gr.

Skaityti daugiau...
 

Automobilių išperkamoji nuoma

UAB "VB Lizingas" (AB Vilniaus bankas dukterinė įmonė) įkurta 1995 m. balandį. Šiuo metu tai didžiausia lizingo įmonė Lietuvoje (įstatinis kapitalas siekia 10 mln. Lt.) Jos tikslas - ieškoti papildomų šiuolaikinių finansavimo galimybių. Šiuo metu siūlome Jums visų modelių naujų lengvųjų automobilių lizingą. Paprastai automobilis išperkamas per 1 - 3 metus. Iš pradžių mokamas 20 - 30% pradinis įnašas. Likusi (finansuojama) suma per metus padidėja vidutiniškai 7,7%.  Automobilis yra UAB "VB Lizingas" nuosavybė ir registruojamas mūsų vardu, kol Jūs visiškai atsiskaitote. Sumokėję visas įmokas, Jūs tampate automobilio savininku.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos namų darbas

UŽDUOTIS

1 variantas
1. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.
2. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai.
3. tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti.

Skaityti daugiau...
 

Tarptautiniai ekonominiai santykiai

I. TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS ESMĖ IR SUBJEKTAI

1.    Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika.

TE nagrinėja tarptaut ekonominių santykių teorinius pagrindus, aktualiausias šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptaut finansų problemas, ek bei polit tarpusavio sąveiką moderniajame pasaulyje.

7 dešimtm prasidėję pokyčiai sąlygojo susidomėjimą ek ir polit sričių tarpusavio sąveika tarptautiniu lygiu. Tie pokyčiai:

1.    Bretton – Woods sistemos žlugimas
2.    Naftos kainų kilimas
3.    JAV mokėjimo balanso sunkumai
4.    Nedarbo ir infliacijos augimas pagr vakarų industrinėse valstybėse
5.    Vakarų pasaulyje iškilo nauji ek galios centrai (V. Europa, Jap., JAV)
6.    Naujų industrinių valstybių iškilimas ir dėl to padidėjusi konkurencinė kova. (naujos industrinės valstybės – Singapūras, Tailandas, P. Korėja, Honkongas, Malaizija, Brazilija, Argentina, Meksika, Čilė)
7.    Trečiojo pasaulio šalių reikalavimai kurti “naują tarptaut ekonominę tvarką” bei teisingai paskirstyti ek gėrybes tarp Šiaurės ir Pietų.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos teorija (pagrindinių temų konspektas)

Kuo užsiima ekonomika?

Tiktai mokydamiesi ekonomikos, galėsime suvokti visus šalies ir ūkininkavimo klausimus. Galima pasakyti, kad kiekvienoje visuomenėje ekonominė sistema atsako į du pagrindinius klausimus: kas turi būti gaminama ir kaip turi būti paskirstomos gaminamos gėrybės?

Pagrindinė ekonomikos problema - tai pasirinkimo problema. Kadangi žmogaus poreikiai gali būti begaliniai, o ištekliai yra riboti, visuomenėje būtina pasirinkti (suformuoti dėsningumus ir kaip vyriausybei vykdyti ekonominę politiką), kad, esant tam tikram šalies išteklių ir technologijos lygiui, būtų kuo geriau patenkinami poreikiai.

Skaityti daugiau...
 

Dividendų politika ir nepaskirstytasis pelnas

Visais laikais dauguma korporacijų savo finansinės veiklos viltis sieja su reinvestuojamuoju pelnu, kuris kartu yra ir jų veiklos finansavimo šaltinis. Finansinis dividendų išmokėjimo koeficientas, t.y. pelno, išmokamo akcininkams, procentas mažina refinansuojamo pelno dydį o sprendimas apie dividendų išmokėjimą yra kartu ir finansavimo sprendimas. Dividendų išmokėjimo koeficientas yra pagrindinis firmos dividendų politikos aspektas, kuris gali daryti didelę įtaką akcininkų firmos veiklos vertinimui. Dividendų politika apima ir dividendų stabilumą bei kitus faktorius, darančius poveikį dividendų išmokėjimui, taip pat dividendų išmokėjimą akcijomis, akcijų skaldymą bei išpirkimą. Visa tai dabar bus aptarta.

Skaityti daugiau...
 

Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai

ĮVADAS

Atliekant inžinerinės veiklos ekonominius skaičiavimus, būtina, kad turimų alternatyvių investicinių projektų būsimos pajamos ir išlaidos būtų suskaičiuotos ekvivalentinėje (tapačioje) sulyginimo bazėje. Tai būtina tam, kad teisingai naudoti įvairias palūkanų formules ir gauti teisingus skaičiavimų rezultatus.

Taigi, vienoje iš šio Inžinerinės ekonomikos kursinio projekto dalių, bus detaliai apžvelgti ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai: jų samprata, vienkartinių sumų perskaičiavimo į esamąją ir būsimąją vertes atvejai, vienodų (lygių) mokėjimų perskaičiavimo į esamąją ir būsimąją vertes atvejai, taip pat bus apžvelgtos obligacijos, jų tipai bei ekvivalentiškumo skaičiavimai, paskolų tipai ir atitinkami ekvivalentiškumo skaičiavimai, keičiant kredito sutarties sąlygas.

Antroje šio kursinio projekto dalyje nagrinėjamas infliacijos poveikis pinigų srautams, infliacijos matavimo būdai, jos įtaka pinigų perkamajai galiai ir pan. Darbe taip pat apžvelgiamas vienas iš racionalių sprendimų išrinkimo metodų - Monte - karlo analizė. Visos darbe gvildenamos temos gausiai iliustruojamos pavyzdžiais.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 2 iš 2
Ekonomika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt