www.spargalkes.lt

Kompiuterių architektūra

KOMANDOS REALIZAVIMO MIKROPROGRAMA

Programuotojo požiūriu komanda - elementarus tam tikru momentu atliekamas veiksmas. Realiai kompiuterio komanda - pakankamai sudėtinga nuosekliais laiko momentais išdėstyta elementari veiksmų seka. Projektuojant skaičiavimo įrenginį, atliekama kiekvienos komandos dekompozicija į elementarius veiksmus. Elementarių veiksmų sutvarkyta seka sudaro komandos mikro-programą. Egzistuoja skirtingo aprašymo lygio mikroprogramavimo kalbos. Konkrečioje kalboje mikroprograma - operatorių seka. Konstrukcijas aprašo kalbos sintaksė, kurią užduoda gramatika G, o jų naudojimo prasmę kalbos semantika L(G).

KOMPIUTERIŲ ARCHITEKTŪRA

Kompiuterio architektūra (KA) vadinama kompiuterio savybiū ir charakteristikø, svarbiø vartotojo poþiûriu ir pilnai iliustruojanèiø konkretaus kompiuterio galimybes, visuma. KA - tai ið aparatiniø komponenèiø sudaryta struktûra bei aparatûros funkcionavimo principai (FP). FP apraðo architektûros veikimà, apibrëþiant informacijos struktûrà ir valdymo struktûrà. KA struktûra uþduodama nurodant jos aparatiniø komponenèiø tipà ir kieká, ryðio ir bendravimo taisykles


 
Informatika Kompiuterių architektūra
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt