www.spargalkes.lt

Antikominterno paktas

Didžiosios Japonijos imperijos vyriausybė ir Vokietijos vyriausybė, suprasdamos, kad komunistų „internacionalo" (vadinamojo kominterno") tikslas yra ardomoji veikla ir smurtas, visomis turimomis priemonėmis vykdomi šiuo metu egzistuojančių valstybių atžvilgiu, būdamos įsitikinusios, kad komunistų „internacionalo" kišimosi į nacijų vidaus reikalus toleravimas ne tiktai sudaro pavojų jų ramybei, visuotinei gerovei ir socialinei santvarkai, bet ir kelia grėsmę taikai visame  pasaulyje, ir išreikšdamos savo pasiryžimą bendradarbiauti, ginantis nuo komunistų ardomosios veiklos, pasirašė toliau išdėstytą susitarimą.

Straipsnis 1. Aukštosios Susitariančios Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie komunistų „internacionalo" veiklą, konsultuotis būtinų gynybinių veiksmų klausimu ir glaudžiai bendradarbiauti, vykdant šias priemones.

Straipsnis 2. Aukštosios Susitariančiosios Salys įsipareigoja bendrai rekomenduoti bet kuriai trečiai valstybei, kurios vidaus saugumui gresia komunistų „internacionalo" ardomoji veikla, imtis gynybinių priemonių, atitinkančių pastarojo susitarimo dvasią, arba prisijungti prie šio susitarimo.

Straipsnis 3. <...> Šis susitarimas pasirašomas penkeriems metams ir įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Abi susitariančios šalys iki pasibaigiant šio susitarimo terminui turi susitarti dėl tolesnio bendradarbiavimo pobūdžio.

Didžiosios Japonijos imperijos vyriausybė ir Vokietijos vyriausybė, pripažindamos, kad Tarybų Socialistinių  Respublikų Sąjungos vyriausybė siekia įgyvendinti komunistų „internacionalo" tikslus ir yra pasiryžusi tam panaudoti savo ginkluotąsias pajėgas, ir būdamos įsitikinusios, kad tai sudaro rimčiausią pavojų ne tiktai valstybėms, bet ir taikai visame pasaulyje, siekdamos apginti savo bendrus interesus susitaria:

Straipsnis 1. Jeigu viena iš Susitariančių Salių neišprovokavus užpuls Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą arba jeigu tai šaliai grės toks neišprovokuotas užpuolimas, kita Susitariančioji Šalis įsipareigoja nesiimti jokių priemonių, kurios galėtų palengvinti Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos padėtį.

Susidarius minėtai situacijai, Susitariančios Salys turi nedelsdamos aptarti priemones, kurių reikta bendriems jų interesams apginti.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ea7e2999d25881e5b230fde2dc84f69d.zip)Antikominterno paktas4 Kb0
Neteisinga

 
Istorija Antikominterno paktas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt