www.spargalkes.lt

Kalbos kultūra

Kalbos stilius. Stilių sąveika

Tos pačios kalbos stiliai nėra uždari ir veikia vienas kitą. Uždariausia, griežčiausia sistema – kanceliarinis stilius. Kitus stilius jis veikia, o pats svetimų raiškos priemonių neįsileidžia. Ypač tai būdinga įstatymams, dokumentams. Didesnę stiliaus laisvę gali turėti skelbimas – tai priklauso nuo jo turinio, adresato, vietos. Ataskaita gali būti perdėm sausa, dalykiška, tinkama tik į bylą segti – tokios būna administracinės ir mokslinės ataskaitos. Tačiau esama ir kitokių ataskaitų – ataskaitinių pranešimų, skirtų skaityti susirinkime, suvažiavime. Informacija tuose pranešimuose pinasi su poveikiu, kanceliarinis ar mokslinis stilius – su publicistiniu. Tai pereinamas, tarpinis žanras. Stilių sąveika yra ryškiausia tokiuose žanruose, jie tarytum grandys, jungiančios skirtingus stilius į visumą – bendrinę kalbą.

Skaityti daugiau...
 

Kalbos kultūros kontrolinis darbas

Taisyklingai sukirčiuokite specialybės terminus ir jų formas: Parlamentas, su parlamentu, parlamente, aktas aktu, akte, aktus, naudotis konstitucine teise, puiki idėja, bufetas, su bufetu, bufete, bufetus, su komisaru, komisarus, šaudo automatu, tautinė vėliava, normali kalba, deputatas, su deputatu, deputatus, sprogimas troleibuse, jaustis saugiai, administracinė nuobauda, eiti prospektu, medžiaga, avarinė situacija, automobilis, su automobiliu, automobilius.

Skaityti daugiau...
 

Kalbos kultūros rašinėlis

Nelaimingi atsitikimai

Nesilaikant gamyboje nustatyto darbo režimo, pažeidus saugumo technikos ar vidaus tvarkos taisykles, sutrikus technologiniams procesams, mechanizmams gali įvykti įvairių nelaimingų atsitikimų: dirbantieji gali būti sužalojami arba patys susižaloti, susirgti profesinėmis ligomis, o materialinės vertybės gali būti sugadintos arba sunaikintos. Nelaimingi atsitikimai gamyboje tiriami trimis pagrindiniais metodais: statistiniu, monografiniu ir topografiniu. Šalyje įstatymų nustatyta vieninga nelaimingų atsitikimų tyrimo ir registravimo tvarka bei aktų surašymo forma. Tiriant statistiniu metodu, nelaimingus atsitikimus galima grupuoti pagal gamybos šakas, profesijas, darbo pobūdį, sužeidimų aplinkybes ir priežastis, dirbančiųjų amžių, lytį, stažą, nedarbingumo trukmę ir kt. Taikant šį metodą, galima apskaičiuoti traumatizmo dažnio, sunkumo ir gamybos pavojingumo rodiklius.

Skaityti daugiau...
 

Kalbos kultūros užduotis

Skaityti daugiau...
 

Kalbos kultūra aukštojoje mokykloje

Trumpalaikis tikslas - Universitete dėstančių dėstytojų kalbos tobulinimas. Rūpinimasis jų individualios šnekos turtinimu, tobulinimu, tikslingesnių raiškos priemonių atrinkimu ir panaudojimu dėstant paskaitas, bendraujant su studentais. Ilgalaikis tikslas – taisyklingai kalbantys dėstytojai skatins studentus kalbėti taisyklingai.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvių kalbos kultūra (konspektas)

Kalba ir visuomenė. Kalbos funkcijos

Kas yra kalba? Paprasčiausias apibrėžimas toks: ženklų sistema, atliekanti pažintinę, ekspresinę ir komunikacinę funkciją. Pažintinė - informacijos gavimo, perdirbimo, išlaikymo. Ekspresinė - norų, tikslų, jausmų reiškimo. Komunikacinė - informacijos perdavimo dvasinio bendravimo funkcija.

Skaityti daugiau...
 
Kalbos kultūra
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt