www.spargalkes.lt

Logika

R. Plečkaitis "Logikos įvadas"

S A V Y B I Ų T E O R I J A

Yra samprotavimų, kurių išvadų negalima pagrįsti teiginių logikos priemonėmis. Pvz.: Kiekvienas Jono draugas yra Petro draugas. Martynas nėra Petro draugas. Vadinasi, Martynas nėra Jono draugas. Šio samprotavimo loginį korektiškumą galima pagrįsti, tiriant prielaidų ir išvados struktūrą. Teiginių logikoje teiginys laikomas nedaloma visuma. Tačiau loginį teiginį galima nagrinėti ir jo struktūros požiūriu, panašiai kaip gramatika nagrinėja gramatinį sakinį, surasdama sakinio dalis - veiksnį, tarinį, pažyminį ir kt. Žinoma, loginio teiginio struktūra visai kitokia, negu gramatinio sakinio. Predikatų logika yra logikos teorija, nagrinėjanti vidinę teiginio struktūrą. Teiginį sudaro objektas ir požymis, kuris tam objektui priskiriamas arba nepriskiriamas. Plačiausia prasme objektas yra tai, ką galima pavadinti. Požymis yra tai, kuo objektai panašūs arba kuo jie skiriasi vienas nuo kito. Teiginyje ,,Klaipėda yra Lietuvos TSR uostamiestis" teiginio objektas yra Klaipėda, kuriai priskiriamas požymis „būti Lietuvos TSR uostamiesčiu". Teiginio objektas kartais dar kitaip vadinamas subjektu, o požymiai dar k i t a i p vadinami predikatais.

Skaityti daugiau...
 

Logikos įvadas

Semiotika. Logikos vieta mokslų sistemoje

Logikos objektas ir apibrėžimas. Praktinė užduotis: suformuluoti apibrėžimą. Logikos objektas – mąstymas. Kokiu atžvilgiu? Mąstymo taisyklingumo atžvilgiu. Reikia skirti atradimo ir pagrindimo kontekstą. Kas kita kaip mintis randasi, kas kita - kaip ji pagrindžiama. Daugelis minčių atsiranda, bet mes jas atmetame, remdamiesi tam tikrais normatyviniais kriterijais. Logika tiria koks mąstymas turi būti (normatyvinis mokslas), psichologija - koks mąstymas yra (empirinis mokslas). Akivaizdu, kad tokio mokslinio projekto bendra prielaida turi būti supratimas, kad kalba, kaip ir jąja realizuojami samprotavimai, yra prieinama racionaliai analizei ir yra reguliuojama tam tikrų dėsningumų, taisyklių, normų, o apie tų dėsningumų prigimtį kalbos vartotojai dažniausiai turi tik intuityvų supratimą.

Skaityti daugiau...
 

Logikos konspektai

1. LOGIKOS SAMPRATA.

1.1. Logikos apibrėžimas. Logos (graikų k.) –  mintis, kalba, protas. Yra labai daug logikos apibrėžimų: 1. logika – mokslas apie samprotavimo būdą; 2. logika – mokslas, kuris nukreipia mūsų proto veiksmus taip, kad jis gali siekti tiesos tvarkingai, lengvai ir nuosekliai (proto veiksmai: sąvokos, sprendimai ir samprotavimai); 3. logika – mokslas, tiriantis mūsų mintis jų struktūros požiūriu. Apibrėžimas – Logika yra mokslas apie mąstymo dėsnius ir formas.

Skaityti daugiau...
 

R. Bubelis, V. Jakimenko "Logika"

PRATARMĖ

Sugebėjimas samprotauti toks įprastas, kad spręsdami buities ir darbo problemas, mėgindami susivokti, ko norėtume pasiekti gyvenime, ginčydamiesi su kitais žmonėmis ir grįsdami savo požiūrį nedvejodami juo pasinaudojame. Lyg ir savaime žinome, kad samprotavimas mums padės. Tačiau ne visi žino, kad samprotavimas padeda tik tuomet, kai nepažeidžiamos jo taisyklės, o taisykles pažeidžiantis samprotavimas klaidina. Samprotavimo taisykles ir taisyklingumo nustatymo būdus grindžia logikos mokslas, kuris jau daugiau kaip du tūkstančius tris šimtus metų yra neatsiejama žmonijos kultūros dalis. Logikos mokslo pradžia laikoma antikinės Graikijos filosofo Aristotelio kategorinio silogizmo teorija. Ši teorija pagindžia samprotavimo taisykles ir vieną iš samprotavimo taisyklingumo nustatymo metodų. Aristotelio teorija leidžia patikrinti tik tam tikros rūšies samprotavimo taisyklingumą. Šiuo metu logikos mokslas apima keletą teorijų, pagrindžiančių samprotavimo taisykles ir jo taisyklingumo nustatymo būdus. Jais galima patikrinti daug įvairesnių, negu Aristotelio aprašytieji, samprotavimų taisyklingumą.

Skaityti daugiau...
 

VGTU dėst. Biržys "Logika"

Logika – termino kilmė graikiška (logikė), nuo žodžio l o g o s – žodis, sąvoka, tvarka, persmelkianti ir būtį ir žmogaus sąmonę. Šia prasme terminą Logika pradėjo vartoti dar Herakleitas (apie 544 – 483 m. pr. Kr). Taigi etimologiškai – logiškas, vadinasi sąmoningas, atsakingas prieš Būtį, žmogaus mąstymas. Mąstymas tik tuomet logiškas, kai savimi išreiškia didžiąją Kosminę pasaulio tvarką, Būties tvarką. Taigi Herakleitas logikos kaip filosofinio termino autorius suteikia šiai sąvokai ontologinį turinį. Vėliau pas naturfilosofus, sofistus, Platoną, Aristotelį terminas logika praranda fundamentalų ontologinį turinį ir virsta formaliąja logika – mokslu, nagrinėjančiu žmogaus mąstymą. Mąstymas visuomet turi turinį ir formą.

Skaityti daugiau...
 

Ką reiškia mąstyti logiškai?

Ką reiškia mąstyti logiškai? Kad atsakytume į šį kalusimą turime išsiaiškinti kas yra logika. Logika – mokslas apie samprotavimo taisyklingumą. Čia ir vėl iškyla klausimas: „Ką reiškia žodis „samprotavimas“?“. Samprotavimas yra naujo teiginio arba sakinio, kurį galima pakeisti teiginiu, gavimas iš turimų sakinių. Teiginiu vadinamas sakinys, kuris yra arba teisingas, arba klaidingas. „Teisinga“ ir „klaidinga“ yra teiginio reikšmės. Sakinys, kuris nėra nei teisingas, nei klaidingas, nėra teiginys.

1.  „V. Putinas – Rusijos prezidentas.“ – teiginys, nes teisingas. 2. „Elžbieta II – Lietuvos karalienė.“ – teiginys, nes neteisingas.  „Nusikaltimas yra tyčinis.“ – ne teiginys, nes nei teisingas, nei klaidingas. Bet šis sakinys gali būti teiginiu, jei pakeisime žodį „nusikaltimas“ nuoroda į konkretų įvykį. Klausimą reiškiantis sakinys „Kiek dabar valandų?“ ne tik nėra teiginys, bet ir negali būti teiginiu pakeistas.

Skaityti daugiau...
 

Elementarių logikos užduočių pratybos

Įvadiniai paaiškinimai

Praeitų metų darbo su VDU neakivaizdinių studijų studentais patirtis parodė, jog studentams, atliekantiems namų darbų ar žinių patikrinimo užduotis, neretai trūksta paprasčiausių, tų užduočių atlikimui reikalingų, techninių įgūdžių. Todėl ši metodinė medžiaga ir yra skirta padėti studentams suprasti, kaip turi būti pateikiamas uždavinio sprendimas, kad dėstytojas galėtų objektyviai įvertinti studento žinias. Visa pateikiama medžiaga suskirstyta į 4 skyrius, pagal logikos užduočių temas – teiginių, savybių, santykių ir klasių logika. Kiekviename skyriuje yra po pora pavyzdžių, kaip reikia pateikti elementariausių tipinių užduočių sprendimus. Sprendimai palydimi minimaliais komentarais, kiekvieno užduoties tipo pradžioje trumpas jos pristatymas.

Skaityti daugiau...
 

Logikos teorijos špera

SUTRUMPINTOS TEISINGUMO LENTELĖS

Mes naudojame teisingumo lenteles, kai norime nustatyti ar formulė tapačiai teisinga, ar iš duotų formulių išplaukia kita formulė. Tačiau, kad įrodyti, ar formulė yra tapačiai teisinga, ar formulė logiškai išplaukia, dažnai yra paprasčiau taikyti teoremas. Jeigu mums reikia įrodyti, kad formulė nėra tapačiai teisinga ar logiškai išplaukia, mums nereikia sudarinėti pilnos teisingumo lentelės. Tereikia surasti tinkamą eilutę, kuri tai įrodytų. Jeigu vis dėlto tenka atlikti daug skaičiavimų pagal teisingumo lenteles, tai galima panaudoti metodą, pagreitinantį skaičiavimą. Jo esmė tokia, kad t ir k reikšmės priskiriamos vienintelei raidei. Raidė pasirenkama ta, kuri dažniausiai naudojama formulėje. Tuomet formulė supaprastėja. Po to t ir k reikšmės priskiriamos kokiai nors kitai raidei. Panagrinėkime kokio nors dvejetainio ryšio σ pradinę teisingumo lentelę. Jeigu mes formulei A priskiriame reikšmes t arba k, tai esant fiksuotoms A reikšmėms A σ B lentelė tampa vienetinio ryšio, priklausančio nuo B, lentele.

Skaityti daugiau...
 

N. Lomanienė "Logikos uždavinynas"

PRATARMĖ

Logikos mokslas nuo seno laikomas neatsiejama gero išsilavinimo dalimi. Mūsų krašte, dėl nelemtų istorinių aplinkybių penkiasdešimt metų iškentėjusi nusenusios ir nevaisingos giminaitės vaidmeny, formalioji logika pagaliau sugrįžo į Lietuvos universitetus. Sakyčiau, labai laiku. Ilgus metus bandę išgrįsti kelius į garantuotą tiesą, šiandien filosofai pripažįsta, kad vienintelis kelias į ją - kritiškas svarstymas, atvira ir argumentuota diskusija.

Skaityti daugiau...
 

VDU namų darbų užduotys

1. V.Vykė - Freiberga kalba apie savo vizitą į Maskvą gegužės 9-ąją

Stalinas ir jo propagandos mašina nuolat kalbėjo apie sovietų imperijos siekius prisijungti Baltijos šalis. Neabejoju, jog sužinojęs apie nepriklausomos Latvijos vadovo vizitą į Maskvą, jis labai supyktų.

Skaityti daugiau...
 
Logika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt