www.spargalkes.lt

Pagrindinės epidemiologijos sąvokos

Absoliuti rizika (absolute risk) – žr. veiksnio nulemta rizika. Analitiniai tyrimai (analytical studies) –epidemiologiniai stebėjimo tyrimai, kurių tikslas nustatyti ryšį tarp ligų ir tam tikrų veiksnių. Šie tyrimai skirstomi į ekologinius (koreliacinius), vienmomenčius, atvejo ir kontrolės ir kohortinius. Anketa (questionnaire) – žr. klausimynas. Ankstyvoji profilaktika (primordial prevention) – žr. profilaktika. Antrinė profilaktika (secondary prevention) – žr. profilaktika. Aprašomieji tyrimai (descriptive studies) – epidemiologiniai stebėjimo tyrimai, kurių tikslas nustatyti ligų ir/arba kitų veiksnių dažnumą populiacijoje. Juos atliekant nesiekiama vertinti ryšio tarp ligų ir rizikos veiksnių. Apribojimas (restriction) - epidemiologinių tyrimų planavimo metodas, taikomas tyrimą iškraipančių veiksnių įtakai mažinti. Pavyzdžiui, jei manoma, kad rūkymas gali turėti įtakos ryšiui tarp tam tikros ligos ir tiriamo veiksnio, tiriami tik nerūkantieji asmenys. Atminties klaida (recall bias) - sisteminė klaida, atsirandanti dėl to, kad sergantys ir sveiki asmenys skirtingai atsimena praeities įvykius. Šios klaidos būdingos atvejo ir kontrolės tyrimams. Pavyzdžiui, sergančios krūties vėžiu moterys gali tiksliau papasakoti apie buvusius abortus nei sveikosios. Atranka (sampling) – imties sudarymas. Atrankos metu sudaromos atsitiktinės ir neatsitiktinės imtys.

Atrankos klaida (selection bias) – sisteminė klaida, atsirandanti dėl netinkamos atrankos metodikos, kai skiriasi į tiriamąją imtį patekę ir nepatekę žmonės arba tyrime dalyvavę ir nedalyvavę asmenys. Atrankos klaidos dažnai atsiranda, atliekant atvejo ir kontrolės tyrimus, jei netiksliai atrenkamos ligonių (atvejų) ir sveikųjų (kontrolės) grupės – t.y. ligonių grupė skiriasi nuo kontrolinės pagal tam tikrus požymius (pvz., amžius, lytis, išsilavinimas ir kt.). Atsako dažnumas (response rate) – tiriamųjų ir kviestųjų į tyrimą asmenų santykis, dažniausiai išreiškiamas procentais. Atsitiktinė imtis (random sample) – žr. imtis. Atsitiktinė klaida (random error) – stebėjimo duomenų atsitiktinis nuokrypis nuo tikrosios reikšmės. Atsitiktinis tiriamųjų grupių sudarymas (randomization) – epidemiologinių tyrimų metodas, kuriuo tiriamieji suskirstomi į grupes atsitiktinumo principu pagrįstais metodais. Atvejis (case) – tam tikra liga, ligos padarinys ar kitas analizuojamas požymis, nustatytas populiacijos nariui. Vienam populiacijos nariui galimi keli ligos atvejai, pvz., kartotinis miokardo infarktas. Atvejo ir kontrolės tyrimas (case-control study) – analitinis stebėjimo tyrimas, kurio tikslas nustatyti galimas ligų priežastis, lyginant tam tikra liga sergančius (atvejai) ir nesergančius žmones(kontrolė). Baigtys (outcomes) – visi galimi veiksnio, profilaktikos ar gydomųjų priemonių poveikio analizuojamai ligai rezultatai (pvz.: liga, mirtis, invalidumas, pasveikimas ir t.t.). Bandomasis tyrimas (pilot study) – tyrimo metodų tikrinimas, tiriant mažą žmonių grupę. Jei metodai tinkami, jie vėliau taikomi dideliems tyrimams. Bendrasis sergamumas (attack rate) – per metus nustatytų visų ligos atvejų (naujų ir kartotinių) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis (pvz., naujų ir kartotinių miokardo infarkto, galvos smegenų insulto atvejų dažnumas). Binominis skirstinys (binomial distribution) – dichotomine matavimų skale matuojamų požymių reikšmių skirstinys (pasiskirstymo dėsnis). Šis skirstinys apibūdinamas parametru p, reiškiančiu požymio tikimybę įgyti vieną iš dviejų galimų reikšmių (požymio tikimybė įgauti antrąją reikšmę lygi 1-p). Biologinis patikimumas (biological plausibility) – žr. ryšys. Chi kvadrato (χ2) kriterijus (chi square test) – statistinis kriterijus, dažniausiai taikomas tikrinant kokybinių požymių ryšio hipotezes. Dažninis suvienodinimas (frequency matching) – žr. suvienodinimas. Dažnumas (rate) – bendrasis ligų arba su sveikata susijusių populiacijos požymių pasireiškimo rodiklis.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (69bc62fbbf31ccd5ae9c0f8422e40887.zip)Pagrindinės epidemiologijos sąvokos251 Kb0
Neteisinga

 
Medicina Pagrindinės epidemiologijos sąvokos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt