www.spargalkes.lt

Politologija

Europos Sąjungos institucijos

Kaip ir kiekviena valstybė, Europos Sąjunga negalėtų funkcionuoti be įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios. Šioms funkcijoms įgyvendinti Europos Sąjunga visų valstybių narių bendru susitarimu įsteigė penkias pagrindines institucijos - Tarybą, Komisiją, Europos Parlamentą, Teisingumo Teismą ir Audito Rūmus - ir dvi patariamąjį statusą turinčias institucijas - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Regionų komitetą. Be šių institucijų ES veikia papildomos institucijos.

Skaityti daugiau...
 

Slobodanas Miloševičius

Jį užvaldžiusi didžiosios Serbijos sukūrimo idėja. Ji tapo pagrindiniu jo gyvenimo tikslu. Tai idėjai realizuoti teko sulipdyti tokias pseudo valstybes kaip Serbijos Respubliką Bosnijoje ir Serbijos Ukrainą bei Rytų Slavoniją Kroatijoje. Kurdama jas Serbija įsitraukė į kruvinus karus buvusios Jugoslavijos teritorijoje.

Skaityti daugiau...
 

Taikinys Nr. 1

Tai knyga apie Prezidentinį skandalą.

Skaityti daugiau...
 

Ekonominis determinizmas

Politikos ir visuomenės ryšiai istorijos bėgyje domino ne vieną mokslininką. Pasaulyje yra tūkstančiai į vairiausių schemų, modelių ir teorijų apie aplinkos įtaką politiniams procesams. Vieni mokslininkai įžvelgė labai tiesioginius ryšius tarp politikos ir aplinkos, kiti  - mažesnius. K. Markso teorijos yra tik vienos iš nedaugelio, bet galima sakyti užima kraštutinę poziciją, kuri teigia, jog politika teisė ir menas yra visiškai priklausomi nuo visuomenėje vykstančių darbo santykių. Nei teisė nei politika negali vystytis pagal sau būdingus principus, bet yra visiškai priklausomi nuo ekonominių formacijų raidos ir keičiasi paskui juos, įtvirtindami jų pasiekimus.

Skaityti daugiau...
 

Valstybės sąvoka

Individo, gyvenimas bei jo prasmė labai priklauso nuo santvarkos tos valstybės, kurios pilietis jis yra nuo valdžios struktūrų  bei valdymo priklauso  ir mūsų visų reikalai.

Esame įvairių grupių nariai, o šių grupių veiklumą lemia  tiek valstybė, tirk jų tarpusavio santykiai. Politika – teisėta veiklos forma tada, kai kyla iš poreikio siekti tikslų, vertingų visiems.

Skaityti daugiau...
 

Rinkimai (referatas)

Rinkimai valstybės valdžios ir visuomenei vadovaujančiųjų organų sudarymo būdas. Taigi  dabar  visuomenėje  labiausiai  paplitusi  demokratinių  rinkimų  forma.  Pagrindinis  demokratinio valdymo  principas  yra  tas,  kad  visa  valdžia  priklauso  žmonėms,  tautai.  Tačiau  tauta  savo  valdžią  įgyvendina  netiesiogiai,  o  per  renkamus  atstovus  (kandidatus).  Taigi  rinkimų  paskirtis  yra  demokratijos  įgyvendinimas,  tautos  atstovų  išrinkimas  ir  valstybės  vyriausybės  suformavimas.  Rinkimų  procedūros  metu  valstybės  piliečiai  -  rinkėjai  iš  daugelio  pasiūlytų  kandidatų  išsirenka  tuos  asmenis,  kuriais  labiausiai  pasitiki,  patiki  atstovų  iki  rinkiminiais  pažadais  ir  sutinka  suteikti  jiems  teisę  valdyti  valstybę.

Skaityti daugiau...
 

Mūsų laikų ideologijos

Idealistiniu požiūriu, pasaulis kilęs iš idėjos, egzistuojančios už jos ribų , o materialistiniu požiūriu,  pasaulio pradžios priežastys glūdi jame pačiame, jo materialioje tikrovėje. Trečiojo požiūrio, - agnosticizmo - problemos galutinai išspręsti neįmanoma. Šios bendriausios sampratos arba vaizdiniai sudaro pasaulėžiūrą. Kiekvienas žmogus turi tam tikrą pasaulėžiūrą ir derina ją su savo praktine egzistencija. Žmonės pažįsta pasaulį sistemingai. Tokį pasaulio pažinimą vadinsime moksliniu, o jo rezultatus, surinktas žinias - mokslu. Moksliniu požiūriu siekiama nustatyti tiesą; jam būdingi tam tikri principai, kuriais būtinai vadovaujamasi, dirbant mokslinį darbą. Moksliniam pažinimui būtini šie principai: vartojamos sąvokos privalo būti tikslios; visus pateikiamus teiginius turi būti įmanoma įrodyti; bet kuris teiginys turi neprieštarauti kitiems su ta pačia problema susijusiems teiginiams ir karu su jais sudaryti vientisą ir logišką įrodymų visumą.

Skaityti daugiau...
 

Jungtinių tautų organizacija

Generalinė asamblėja susideda iš visų JTO valstybių - narių atstovų. Tai pagrindinis Organizacijos organas, kuris aptaria visus svarbiausius ir aktualiausius klausimus bei rengia rekomendacijas valstybėms - narėms ir Saugumo Tarybai, taip pat priiminėja rezoliucijas ir deklaracijas įvairiais pasaulinės politikos klausimais. Generalinė Asamblėja negali priimti tokių nutarimų, kurie būtų privalomi bet kurios valstybės vyriausybei, tačiau jos rekomendacijos ir rezoliucijos būdamos tarptautinės viešosios nuomonės išraiška, daro didžiulį poveikį pasaulinei politikai.

Skaityti daugiau...
 

Žydai ir Lietuvos komunistų partija

Lietuvos komunistų partija nuo kitų partijų skyrėsi ne tik savo programa, bet ir vidaus gyvenimo principais. Ji buvo kuriama kaip Rusijos komunistinio judėjimo sudedamoji dalis ir formuojama Rusijos komunistų (bolševikų) partijos idėjiniais - teoriniais bei organizaciniais pagrindais. Laikydamiesi bolševikų požiūrio, kad partijos sudėtis yra esminė jos veiklos efektyvumo sąlyga, o kadrai lemia partijos siekių įgyvendinimą, Lietuvos komunistų partijos vadovai pagal VKP(b) ir Kominterno direktyvas taip pat reguliavo organizacijos sudėtį, siekė jos gretų socialinio, idėjinio ir politinio grynumo bei organizacinio monolitiškumo, atkakliai stengėsi užkirsti kelią, jų požiūriu, priešiškų socialinių sluoksnių atstovams stoti į partiją, griežtai kovojo su skaldomąja ir frakcine komunistų veikla.

Skaityti daugiau...
 

Socialistinių idėjų atspindys

Po komunistinių rėžimų žlugimo Rytų Europoje ir Rusijoje, dėmesys komunizmui kaip politinei ideologijai, smarkiai susilpnėjo. Didelė dalis akademinio sluoksnio žmonių ir šiaip plačioji visuomenė mano, kad lavono tyrimai nereikalingi. Tačiau jau dabar atsiranda žmonių, manančių, jog komunizmo idėja nėra blogas dalykas. Pati savaime tai teisinga ir graži idėja, o visos negerovės kilo dėl "stalininių nukrypimų". O jeigu pavyktų grįžti prie pačių ištakų, tai visos žmonijos lauktų graži ateitis. Su šiomis nuomonėmis aš nesutinku. Todėl nepaprastai svarbu toliau tyrinėti šio reiškinio kilimo priežastis, jo silpnąsias vietas.

Skaityti daugiau...
 

Konservatizmas: už ir prieš

Viena iš svarbiausių politinių doktrinų, susiformavusių kaip atsakas į situaciją, Europoje, kuri susidarė po to, kai Prancūzų Didžioji revoliucija peraugo į jakobinų diktatūrą ir ėmė kelti grėsmę Europos stabilumui ir gerovei. Konservatizmo pagrindines mintis suformavo E.Berkas savo veikale "Apmastymai apie prancūzų revoliuciją". Tas idėjas vėliau išplėtojo kiti mąstytojai bei politikai.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą

Integracija į Europos Sąjungą, greta siekio tapti NATO nare ir palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis šalimis, yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos tikslų. Integracija nėra vienkartinis įvykis, o veikiau ilgas procesas, kurio metu plečiamas ir gilinamas jau pradėtas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių - narių. Visos pagrindinės mūsų šalies politinės jėgos sutaria dėl Lietuvos būsimos narystės ES.

Skaityti daugiau...
 

Profesinių sąjungų vadovas apie globalizaciją

Globalizacija tapo realybe. Ji gali tapti virsti realybe. Po masinių teroristinių atakų, pasaulis dar labiau susirūpino globalaus valdymo bei reguliavimo svarba ir tuo, kad žmonių gyvybėms gresia pavojus. Terorizmas daug ką pakeitė, bet tai tik dar labiau užaštrina problemas ir strategijas, aptariamas šioje knygoje.

Globalizacija daro įtaką mūsų, tiek kaip piliečių, tiek kaip profsąjungininkų, gyvenimams.

Skaityti daugiau...
 

Socialdemokratija

Idėjinė socialdemokratų doktrina – socializmas kaip evoliucinis judėjimas, realizuojant pagrindines bendražmogiškas vertybes – laisvę, socialinį teisingumą ir solidarumą. Socialdemokratijos teorinės nuostatos apima ne tik marksizmo sociologiją, bet ir krikščioniškąsias vertybes, pasaulietinio humanizmo principus ir įvairias kultūrines tradicijas. Siekdami savo tikslų, socialdemokratai akcentuoja aktyvų valstybės vaidmenį ekonomikoje ir visuomeninių gėrybių paskirstyme. Tai pasiekiama ne diktato ar administravimo būdų, o lanksčia mokesčių, dotacijų ir investicijų politika įvairiuose visuomenės gyvenimo sferose. Socialdemokratų metodas – tolerancija ir kompromisas, pasiekiamas diskusijų būdu; tai ir tenkinimasis dalimi, tuo pat metu neatsisakant visuminio tikslo; tai sugebėjimas adaptuoti savo politiką dinamiškoje įvykių ir situacijų tėkmėje.

Skaityti daugiau...
 

Platono valstybė

Asmeninius sugebėjimus Platonas laiko tokiais, kad jeigu lavinimas būtų tinkamai apgalvotas ir kontroliuojamas, susiformuoja darni visuomeninė grupė. Egzistuojančių valstybių bėda ta ir yra, kad auklėjimas jose buvo neteisingas, ir jeigu reikia pagerinti žmonių giminę - tai ugdant įgimtus polinkius tai galima pasiekti. Nedarni visuomenė turėtų suteikti savo piliečiams tas galimybes visapusiškai ugdyti savo sugebėjimus, kurie būtini jų poreikiams patenkinti. Dorovė turėtų būti drauge ir asmeninė ir visuomeninė, o jei yra kitaip, tai išsprendžiama taisant valstybę ir tobulinant individą, kol pasiekiama įmanoma nauda.

Skaityti daugiau...
 

Tarptautinės politikos tipai

Tai tarptautinės politikos tipų lentelė.

Skaityti daugiau...
 

Įsivaizduojamos bendruomenės

Kaip teigia eilutės ant knygos viršelio, apibūdinančios knygos turinį – “šioje knygoje nagrinėjama tautiškumo idėja – asmeninės ir kultūrinės tautinės tapatybės suvokimas”. “Įsivaizduojamos bendruomenės” – žinomiausias Benedict’o Anderson’o, Cornello universiteto profesoriaus, darbas.

Apmąstydamas nacionalizmo kilmę ir plitimą, autorius nesigriebia populiariausių nacionalizmo pavyzdžių (eg. XX amžiaus pirmosios pusės Vokietijos). Jo studija didžia dalimi paremta kolonizacijos kaip reiškinio su visomis priežastimis ir pasekmėmis, tyrimu.

Skaityti daugiau...
 

Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos

Iš pradžių penkiašalė, vėliau šešiašalė Vidurio Europos iniciatyva yra eksperimentinė regiono organizacija, įkurta skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tradiciškai bendrų interesų sferoje. Narės yra Austrija, Čekija, Italija, Kroatija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.

Europos Taryba buvo pirmoji tarptautinė organizacija, įkurta Europoje po 1939 - 45 m. karo. Pagal Statutą, kurį pasirašė 10 valstybių steigėjų 1945 m. gegužės 5 d., jos tikslas yra dirbti didesnei Europos vienybei, palaikyti parlamentinės demokratijos principus, propaguoti žmogiškąsias vertybes, gerinti gyvenimo sąlygas.

Skaityti daugiau...
 

Postmodernizmas ir politika

Tai Alvydo Jokubaičio straipsnių rinkiniai.

Skaityti daugiau...
 

Valdas Adamkus

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje.

Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944 - ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją.

Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, įstojo į Miuncheno universitetą, Gamtos fakultetą.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos tautinė mažuma - lenkai

Tautinės mažumos konkretaus apibrėžimo dar nėra ne tik Lietuvos įstatymuose, bet ir tarptautiniuose dokumentuose. 1966 metais Jungtinėje Tautų Organizacijoje (JTO) buvo priimtas “Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas”, kuriame skelbiama - “Tose valstybėse, kur yra etninių, religinių ir kalbinių mažumų, asmenims, priklausantiems tokioms mažumoms, negali būti atimta teisė drauge su kitais jų grupės nariais turėti savo kultūrą, išpažinti ir praktikuoti savo religiją ar naudotis savo kalba” (3 knyga, 73 psl.). Vėliau, t. y. 1992 metais, JTO Generalinėje Asamblėjoje mažumoms priklausančių asmenų teisės yra išplečiamos – jiems suteikiama teisė aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, steigti savo organizacijas, palaikyti ryšius su kitais savo grupės nariais, tačiau nė viename tarptautiniame mažumų teises nusakančiame dokumente nėra skatinamas autonomiškumas ar atsiskyrimas.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 2 iš 3
Politologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt