www.spargalkes.lt

Teisė

JAV teisinė sistema (referatas)

Šiuo metu egzistuojanti JAV teisinė sistema pagrinde formavosi 17 -18 a. Anglų kolonistai, įsikūrę dabartinėje JAV teritorijoje atsinešė su savimi ir anglų teisę. Nuo 1607 m. tai yra datos kai buvo įkurta pirmoji kolonija - Anglijos teisė skaitėsi vienintele veikusia teise stūmusia laukan vietinius papročius.

Skaityti daugiau...
 

Teisėkura

Teisėkuros sandaros schema.

Skaityti daugiau...
 

Prekybos teisės sąvoka ir turinys

Teisės šakos: konstitucinė teisė; darbo teisė; civilinė teisė; administracinė teisė; prekybos teisė ir pan.

Teisė dar gali būti skirstoma į: 1. Privatinė - gali būti kaip civilinės teisės sinonimas. Jai priklauso dvi šakos: a) civilinė (reguliuoja turtinius santykius); b) prekybos ar komercinė (jos normos skirtos reguliuoti prekybinius santykius tarp įmonių, įstaigų, organizacijų). 2. Viešoji (kartais naudojama kaip administracinės teisės sinonimas) - reguliuoja santykius tarp valdžios institucijų ir piliečių. Jai priskiriama ir komercinė teisė.

Skaityti daugiau...
 

Referendumo teisinis reglamentavimas (kursinis darbas)

Mintis priimti įstatymus bei kitus svarbius tautai sprendimus atsiklausiant jos valios gimė jau tolimoje Antikoje. Jau tada, apie V a. pr. Kristų, Atėnuose tautos susirinkime, “kur galėjo dalyvauti visi visateisiai ir pilnametystės (20 metų) sulaukę vyriškos lyties Atėnų piliečiai”, buvo priiminėjami įstatymai. Ir nors nuo dabartinio, Lietuvos Respublikoje reglamentuoto, referendumo ši įstatymo priėmimo (patvirtinimo) forma gerokai skiriasi, tačiau pati idėja apie tautos – valstybės kūrėjos – atsiklausimą sprendžiant svarbius jai klausimus, manau, gimė jau tada.

Skaityti daugiau...
 

Miestų teisė

Pirmieji miestų formavimosi požymiai atsirado Italijoje ir tik vėliau miestai pradėjo formuotis Prancūzijoje. Tam įtakos turėjo įvairūs faktoriai: ekonominiai, socialiniai, politiniai, religiniai, teisiniai ir kiti.

XI a. turgavietė, tradiciškai užėmusi tik pilies ar vyskupo arba abato rūmų "faubourg" (teritoriją šalia pilies), pradėjo užimti pagrindinę teritoriją. Būtent šis priepilis vėliau ir tapo naujojo miesto šerdimi. Bet negalima vienašališkai teigti, jog miestai pradėjo kurtis tik dėl to, jog susiformavo ryškus pirklių sluoksnis.

Skaityti daugiau...
 

Mokesčiai - kaip valstybės pajamų rūšis

Plati santrauka apie mokesčius ir jų rūšis.

Skaityti daugiau...
 

Atėnų teisės šaltiniai

Antikos (graikų ir romėnų) civilizacija susiformavo Europos pietuose, viduržiemio jūros baseine ir savo apogėjų pasiekė I tūkst. Pr. Kr ir I tūkst. po Kr pradžioje. Šiuo laikotarpiu graikai ir romėnai pasiekė įspūdingų laimėjimų visose visuomeninio gyvenimo sferose, tarp jų ir politikos bei teisės srityse. nedideli vienas nuo kito izoliuoti miestai-valstybės graikų vadinti poliai (įtakingiausias buvo Atėnai). Taigi Graikijoje nebuvo vientisos valstybės ir teisinės sistemos. T. raida antikinėje Graikijoje neperžengė polių ribų, plėtojosi vietos papročių ir tradicijų pagrindu, pasižymėjo t. partikuliarizmu. Labiausiai išplėtota senovės Graikijos t. sistema buvo Atėnuose. Seniausias t. šaltinis At. buvo papročiai, tačiau anksčiau nei kitur (jau nuo VII a. pr. Kr. pab.) pagrindiniu t. šalt. tapo įst.: kuriantis Atėnų valstybei (I tūkst pr kr) tauta buvo nustumta eupatridų (kilmingųjų), kurie pasisavino ir sutelkė visą valdžią savo rankose. Todėl demosas (tauta) reikalavo užrašyti papročius.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas

Darbas yra viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas darbo teisės šakoje - nustatyti ir efektyviai taikyti tokias teisės normas, kurios užtikrintų darbuotojų saugumą, teisę į poilsį, laisvalaikį, ir atostogas, teisingą apmokėjimą, socialinę apsaugą nedarbo atveju; suteiktų lygias galimybes darbui gauti, nepriklausomai nuo rasės, lyties, socialinės padėties, seksualinės orientacijos, ar kitų individualių, su darbo rezultatais nesusijusių savybių; griežtai apibrėžtų darbuotojo ir darbdavio pareigas bei teises; užkirstų kelia nelegaliam ir priverčiamajam darbui.

Skaityti daugiau...
 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir konstitucinė jurisdikcija

Žmogaus teisės – šiuolaikinės civilizacijos esminė vertybė. Jos saugomos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Nacionalinėje teisėje išskirtinė reikšmė tenka konstituciniam pagrindinių teisių apsaugos įtvirtinimui. Demokratinės valstybės konstitucijoje šioms teisėms pripažįstamas didžiausios teisinės vertybės statusas. Valstybės pareiga – jas užtikrinti. Kartu žmogaus teisės ir laisvės – svarbus tarptautinės teisės institutas. Ne vienas tarptautinis dokumentas yra priimtas siekiant apsaugoti individo pagrindines teises. Europos šalių žmonėms ypač reikšminga Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Visuotinai pripažįstamas Konvencijos unikalumas, jos pagalba sukurtos regioninės žmogaus teisių apsaugos sistemos veiksmingumas. Lietuvai tapus Europos Tarybos nare, pasirašius ir ratifikavus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei atskirus jos protokolus ir mūsų šalies gyventojai gali naudotis šiuo tarptautiniu žmogaus teisių gynybos mechanizmu.

Skaityti daugiau...
 

Teisės pagrindai (mokomoji knyga)

Mokomosios knygos „Teisės pagrindai" trečiojo leidinio parengimą ir išleidimą lėmė kelios aplinkybės: pirma, būtinumas atitinkamus knygos teiginius suderinti su per pastaruosius dvejus metus priimtų naujų įstatymų bei kitų norminių teisės aktų nuostatomis, taip pat su jų gausiais pakeitimais, antra, didelė šios knygos paklausa tarp skaitytojų ir palankūs atsiliepimai apie ją, trečia, tikslingumas kai kurių dalių turinį pakoreguoti atsižvelgiant į studijuojančiųjų poreikius ir pageidavimus.

Skaityti daugiau...
 

Užsienio teisės taikymas

Plečiantis ryšiams tarp įvairių valstybių, susiduria skirtingos ekonominės-teisinės sistemos. Dažnai tie santykiai tampa konfliktiniais. Todėl, atsiradus ginčui tarp skirtingų valstybių subjektų, iškyla klausimas, kurios valstybės teisme spręsti ginčą ir kurios valstybės teisę taikyti, nustatant šalių teises ir pareigas. Kokią teisę taikyti konkrečiai problemai, pasaulyje yra daug sudėtingų teorijų. Visi šie klausimai reglamentuojami tarptautinės privatinės teisės normomis.

Skaityti daugiau...
 

Teisėsaugos organai

Skaityti daugiau...
 

Elektroniniams kontraktams taikytina teis pagal ES tarptautinė privatinė teisė - civilika

Skaityti daugiau...
 

Pagrindinių mokesčių taikymo ypatumai

PVM formavimosi pagrindas Lietuvoje buvo bendrasis akcizas, kuris, savo ruožtu, atsirado apyvartos mokestį pakeitus į bendrąjį akcizą.

Bendras pridėtinis mokestis (bendrasis akcizas) paplitęs daugelio šalių finansų praktikoje, jį nesudėtinga apskaičiuoti, kontroliuoti įmonės mokėjimus. Šį mokestį finansininkai mėgsta ir todėl, kad jis yra gana patikimas valstybės iždo formavimo įrankis.

Skaityti daugiau...
 

Antspaudų ir spaudų apyvarta

Skaityti daugiau...
 

Teisinės atsakomybės rūšys

Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike.

Perspektyvinė (arba į ateitį) reiškia, kad tam tikra žmonių grupė ar konkretus žmogus atsako už savo veiksmus žiūrėdamas į ateitį. Pvz.: atsakomybė už savo vaikų ateitį.

Skaityti daugiau...
 

Valstybės ir teisės sąveikos

Šiame darbe nesistengiama išspręsti pačios teisės - valstybės santykio problemos, nes griežtai atmetant atskiras teorijas ir pasirenkant vieną vienintelę, galima tik sukurti uždarą sistemą - nesugebančią vystytis. Reikia suprasti įvairias teorijas, atrasti jų privalumus ir trukumus. Tik taip galima suvokti ši klausimą.

Skaityti daugiau...
 

Teisinio reguliavimo mechanizmo samprata

Teisinis reguliavimas kaip socialinio valdymo instrumentas yra skirtas visuomeninių santykių tvarkymui, užtikrinant pozityvių subjektų interesų realizavimą. Šio proceso eigoje sutinkami įvairiapusės kliūtys, kurios, laiku nepašalintos, sumažina teisinio reguliavimo efektyvumą.

Skaityti daugiau...
 

LR Konstitucija

Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasinį, gimtąjį kalbinį, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią konstituciją.

Skaityti daugiau...
 

Teisės teorija

Skaityti daugiau...
 

Elektroniniai atsiskaitymai

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 1 iš 3
Teisė
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt