www.spargalkes.lt

Teisė

Teisinė statistika

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 1998 m. Vilniaus apskrityje buvo užregistruota 22,3 tūkst. nusikaltimų, o tai 6,4 procento daugiau nei 1997 metais.

Didžiausią nusikaltimų dalį 1998 m. sudarė užregistruoti 18094 kriminaliniai nusikaltimai. Nors minėtų nusikaltimų užregistruota 4,2 procento daugiau negu 1997 m., bet jų dalis bendroje nusikaltimų struktūroje sumažėjo 1,7 procento.

Skaityti daugiau...
 

Teisės sociologija

Teisės sociologija - teisės filosofijos pakraipa. Lietuvoje TS atstovais laikomi P. Leonas, M.Riomeris.

Kai kuriose šalyse, pvz:. Vokietijoje, TS kaip disciplina neatskirta nuo teisės teorijos. Nėra vienigo teisės supratimo, bet sutinkama, kad teisė - visuma ir vertybė. Teisės sociologija suteikia sisteminį požiūrį į teisę kaip visumą, nes teisė - tai ne vien būdas, priemonė spręsti pavienius konfliktus.

Skaityti daugiau...
 

Alfonsas Vaišvila Teisės teorija (vadovėlis)

Nė viena Lietuvos teisės mokslo sritis šiandien taip nestokoja teisės literatūros ir mokslinio įdirbio kaip teisės teorija. Šis stygius ypač išryškėja dabar, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir kilus reikalui kurti nacionalinę teisinę sistemą, laisvą nuo politinio diktato ir orientuotą į demokratinės visuomenės teisinio reguliavimo poreikius.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos konstitucija

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos teisės pagrindai (mokomoji knyga)

Nuo seniausių laikų žinoma, kad nė viena žmonių visuomenė negali normaliai gyvuoti ir vystytis, jei nepaisomos joje galiojančios elgesio (bendrabūvio) normos ir taisyklės. Šiais laikais kiekvienas žmogus gyvena valstybės forma organizuotoje ir iš esmės teisės normų reguliuojamoje visuomenėje. Kiekvienoje valstybėje veikia joje priimti įstatymai, kiti teisės aktai, reguliuojantys įvairius žmonių tarpusavio santykius. Kad valstybėje vyrautų tvarka ir drausmė, jos piliečiai turi žinoti bent svarbiausias joje galiojančias bendravimo taisykles ir elgtis taip, kaip to reikalauja jos įstatymai (teisės normos).

Skaityti daugiau...
 

Teisinių santykių samprata, struktūra, rūšys

Nėra abejonių, jog vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų - tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja begalė saitų - pradedant papročiais ir baigiant sutartimis. Kartais yra bandoma šiuos santykius sugrupuoti tam tikra tvarka, nustatyti jų hierarchinius ryšius. Pavyzdžiui, marksistai teigia, jog svarbiausias ir esminis yra “gamybinis ryšys”. Dėl jo atsiranda visi kiti santykiai. Kitos teorijos iškelia ne materialinius, bet psichologinius, dvasinius ar religinius motyvus. Kaip ten bebūtų, teisės teorijai svarbu ne pati hierarchija, bet kokiu būdu šie santykiai pavirsta į teisinius. Savaime aišku, jog šių socialinių ryšių virtimas teisiniais yra tik teisei reguliuojant - stabilizuojant, vystant, keičiant.

Skaityti daugiau...
 

Draudimo formos ir rūšys (Kursinis darbas)

Savo kursiniame darbe stengsiuosi apibūdinti draudimo sudėtines dalis - formas ir rūšis, atskleisti tokio klasifikavimo esmę, taip pat paaiškinti pokyčius draudimo teisinio reguliavimo Lietuvoje.

Skaityti daugiau...
 

Prekybos teisės sąvoka ir turinys

Teisės šakos: konstitucinė teisė; darbo teisė; civilinė teisė; administracinė teisė; prekybos teisė ir pan.

Skaityti daugiau...
 

Nekilnojamas turtas

Konferencija aktuali turto vertintojams ir su jais susijusiems asmenims, siekiantiems žinių, aplinkos pažinimo, mokėjimo palyginti, rasti teisingą atsakymą, sugebančiais atsakyti ne tik į klausimą kaip bet ir į klausimą kodėl?

Investicijų, kreditų, kapitalo susijungimų globalizavimo procese ypač didėja poreikis kvalifikuotai vertinti turtą ir verslą. Sąvokų ir kategorijų, rodiklių ir apskaitos palyginamumas tarp Europos Sąjungos šalių yra pagrindas, kurį suprantant vienodai, galima siekti tolesnių tikslų. Šiame kontekste ypač reikšminga TEGoVA bei IVSC veikla, nukreipta į Europos vertinimo standartų ir metodikos kūrimą, aktyvus dalyvavimas harmonizuojant Europos švietimo sistemą turto vertinimo srityje.

Skaityti daugiau...
 

Teisinės atsakomybės rūšys

Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike.

Perspektyvinė (arba į ateitį) reiškia, kad tam tikra žmonių grupė ar konkretus žmogus atsako už savo veiksmus žiūrėdamas į ateitį. Pvz.: atsakomybė už savo vaikų ateitį.

Skaityti daugiau...
 

Kriminologija. Mokslas ir jo metodai

Kriminologija – tai mokslas, tyrinėjantis nusikalstamumą ir visuomenės reakcijas į ją.

Nusikalstamumas – tai visuma nusikaltimų, kurie tam tikru laikotarpiu padaromi tam tikroje visuomenėje.

Skaityti daugiau...
 

Liudytojo parodymai

Pagrindinis visų valstybinių organų, dalyvaujančių baudžiamajame procese, tikslas yra nustatyti kiekvienoje baudžiamojoje byloje tiesą. Tai reiškia – atkurti realybėje buvusią situaciją, sužinoti, atskleisti, įrodyti tuos faktus ir aplinkybes, kurios tapo tyrimo dalyku, ir jas teisingai teisiškai vertinti.

Skaityti daugiau...
 

Teisėsaugos institucijos

Pagrindinis Lietuvos teisinės sistemos aktas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu.

Konstitucija reglamentuoja pagrindimus valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimus, asmens teises ir laisves, pareigas, santykį su kitais asmenimis ir valstybės institucijomis.

Skaityti daugiau...
 

Valstybės ir teisės teorija (mokomoji knyga)

Valstybės susidarymo tyrinėjimas turi pažintinę ir politinę praktinę reikšmę. Jis padeda pažinti specifinę valstybės prigimtį, jos bruožus ir ypatumus, nustatyti atsiradimo ir raidos priežastis bei sąlygas, taip pat geriau suvokti būdingas valstybės funkcijas (pagrindines veiklos kryptis), jos reikšmę visuomenės gyvenimui ir politinei sistemai.

Skaityti daugiau...
 

Dardo teisės špera

Skaityti daugiau...
 

Valstybės ir teisės sąveikos problema

Teisės sampratos, teisės ir valstybės santykio klausimais Lietuvoje iki šiol buvo vengiama diskutuoti.

Nors kardinaliai pasikeitė Lietuvos padėtis, Lietuvoje vyksta teisinė reforma, bet nekeičiamas visos teisės sistemos pagrindas – pats požiūris į teisę. Atrodo, kad šie klausimai vis dar laikomi reikšmingais vien teisininkams teoretikams. Bet teisės ir valstybės santykio klausimas nėra vien teorinis.

Skaityti daugiau...
 

Skyrybų sutartis (forma)

Skaityti daugiau...
 

Autorių ir gretutinių teisių administravimas (referatas)

Kai Jungtinės tautos nusprendė priimti iškilmingą deklaraciją, įtvirtinančią pagrindines ir fundamentalias žmogaus teises, į ją buvo įtrauktos ir autorių teisės. 1948 metų gruodžio 10 dieną priimtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 27 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „visiems suteikiama teisė į moralinių ir materialinių interesų kylančių  iš bet kokio mokslo, literatūros ar meninio kūrinio, kurio autorium jis yra, apsaugą“.

Skaityti daugiau...
 

Elektroninės komercijos teisiniai aspektai

Užsiminus apie elektroninę komerciją 2, daugelis ima galvoti apie internetą ir jo populiariausią paslaugą - World - Wide Web (WWW) 3. World - Wide Web paslauga neabejotinai sudaro internetinės komercijos Icommerce (Internet commerce) branduolį, tačiau pastaroji sudaro tik dalį (tiesa, tolydžio augančią) elektroninės komercijos. Taigi, elektroninė komercija neapsiriboja vien tik World - Wide Web, ir apima įvairias komercines veiklas, atliekamas elektroninių priemonių pagalba, įskaitant netgi, atrodytų, tokias nebe pirmosios jaunystės ryšio palaikymo priemones kaip telefoną, faksą ar teleksą. Nors šioje dalyje bus kalbama ne vien tik apie internetinę komerciją, pagrindinis dėmesys bus skiriamas būtent Icommerce.

Skaityti daugiau...
 

Teisės pagrindai (mokomoji knyga)

Mokomosios knygos „Teisės pagrindai" trečiojo leidinio parengimą ir išleidimą lėmė kelios aplinkybės: pirma, būtinumas atitinkamus knygos teiginius suderinti su per pastaruosius dvejus metus priimtų naujų įstatymų bei kitų norminių teisės aktų nuostatomis, taip pat su jų gausiais pakeitimais, antra, didelė šios knygos paklausa tarp skaitytojų ir palankūs atsiliepimai apie ją, trečia, tikslingumas kai kurių dalių turinį pakoreguoti atsižvelgiant į studijuojančiųjų poreikius ir pageidavimus.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos respublikos konstitucija

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 2 iš 3
Teisė
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt