www.spargalkes.lt

Vadyba

Viešbučio "Auksinės kopos" marketingo strategija

Šiuolaikinis biznis atsidūrė dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus reiškinys. To pasekoje firmoms atsirado būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje organizacijoje tapo besitęsiančiu procesu.

Marketingo planavimas - tai orientacija į ateitį. Planas padeda numatyti  ateitį ir priimti gerai apgalvotus sprendimus, nes ją rengiant apgalvojamos visos alternatyvos, su kuriomis gali tekti susidurti.

Skaityti daugiau...
 

Sąskaityba

Tai sąskaitybos formos ir pavyzdžiai.

Skaityti daugiau...
 

Efektyvus vadovavimo stilius

Teoretikai ir praktikai vadovavimo fenomenu domisi jau daugiau nei pusę amžiaus. Stengiamasi nustatyti jo prigimtį ir veiksnius, lemiančius vadovų darbo efektyvumą, atskleisti efektyvių vadovų bruožus ir kitiems daromos įtakos ypatybes.

Įvairūs tyrinėtojai, nagrinėjantys vadovavimo  rezultatyvumą, vadovo darbo sėkmę siejo su skirtingais veiksniais: su asmeninėmis savybėmis, su tam tikrais elgesio ypatumais, su situaciniais dalykais (užduoties pobūdžiu, pavaldinių charakteristikomis).

Taigi per ilgą tyrinėjimų laikotarpį yra sukauptas didžiulis empirinis patyrimas, sukurta daugybė teorinių modelių, skirstančių vadovavimo stilius pagal įvairius kriterijus.

Skaityti daugiau...
 

Organizacijos kultūros tyrimas

DGK nusakoma žmogui palankia arba nepalankia darbo aplinka. DGK tikslas – sukurti tokią aplinką, kuri būtų maksimaliai naudinga tiek žmonėms, tiek gamybai. Seniau žmonės dirbo labai specializuotus, monotoniškus darbus, kuriuos dabar daro mašinos, gaudavo nedidelę algą, kurios užtekdavo patenkinti egzistencijos poreikius. Ir jiems to užteko. Tačiau dėl techninės pažangos didėjant darbo našumui, darbuotojai įsitikino, kad dirbti monotonišką, nekūrybišką darbą, neliekant laiko tobulėti, jiems neužtenka. Prasidėjo “neramumai”, kuriuos nuslopinti buvo galima 4 būdais: 1. Priimti naujus “nemurmančius” darbuotojus, o visa kita lieka posenovei. 2. Nieko nekeisti, tik padidinti darbo užmokestį. 3. Mechanizuoti, automatizuoti darbą, t. y. darbuotojus pakeisti mašinomis. 4. Taip organizuoti darbą, kad žmogus dirbdamas maksimaliai pasitenkintų. Paskutinysis būdas pasirodė priimtiniausias.

Skaityti daugiau...
 

Rekalavimai vadovams

Tai suformuota reikalavimų ir schemų visuma.

Skaityti daugiau...
 

Kokybės valdymas (špera)

Skaityti daugiau...
 

Marketingo tyrimas ir jo etapai (referatas)

Problemos formulavimas-tai pradinis marketingo tyrimo etapas, kuriame apibrėžiami klausimai  kuriuos išspręsti turi padėti organizuojamas tyrimas.

Marketingo tyrimas duoda geresnius rezultatus tada, kai problema suformuluota konkrečiau. Kartais konkretizavimo metu jau dalinai paaiškėja ir galimos sprendimo kryptys. Tolesni tyrimo etapai padeda pagrįsti ar atmesti susiformavusias nuomones.

Kartais firma susiduria su nepažįstamu reiškiniu ( nauja rinka ar kt.),  todėl konkrečiai suformuluoti problemą gana sunku. Tada tyrimui prireikia daugiau išlaidų   o rezultatas gaunamas mažesnis, nes surenkama daug  nereikalingų duomenų. Todėl toks tyrimas mažiau efektyvus, nes tyrimo išlaidas sąlygoja visa tyrimo apimtis, o rezultatą – tik jo dalis, padedant daryti sprendimą.

Skaityti daugiau...
 

Projektų valdymas (referatas)

Projektas - tai organizuotos pastangos padaryti kaž-ką naudinga [2].  Esminiai žodžiai čia, be abejo, yra organizuotos ir naudinga. Pirmasis pasako apie tam tikrą organizacinę struktūrą, kuri imasi atsakomybės atlikti tai, kas naudinga. Minimos ir pastangos, vadinasi - kažkam teks padirbėti.

Projektas - tai problema, turinti sprendimo grafiką [3]. Pastangų nepakanka, reikia būti pasirengus įveikti problemas, ir ne bet kaip, o tik tam tikra iš anksto nustatyta tvarka.

Skaityti daugiau...
 

Goldratt tikslas 1 tobulejimo procesas

Skaityti daugiau...
 

Projektų vadybos metodiniai nurodymai. Metodinė knyga Romualdas Tamošaitis

Bendroji projektų vadybos teorija pradėta plėtoti XX amžiaus antrojoje pusėje. šios teorijos pagrindai buvo suformuluoti Didžiojoje Britanijoje [2, 5]. Praktiškai ši teorija pradėta taikyti Jungtinėse Amerikos valstijose.Šiuo metu projektų vadybos teorija plačiai taikoma visame pasaulyje įvairiose pramonės šakose. Kai kuriose šalyse yra rengiami ir priimami projektų vadybos standartai.

Skaityti daugiau...
 

VEMP ataskaita

Dar antikos laikais Aristotelis atrado svarbų visuomenės dėsnį, kurį suformulavo taip: pasaulis nenori būti prastai valdomas. Kadangi dauguma dėsnių veikia nepriklausomai nuo mūsų valios, šis filosofo pastebėjimas aktualus ir šiandien. Ypač dabar, kai tarsi grybai po lietaus steigiamos firmos, bendrovės, įmonės, organizacijos, kurioms vadovauti imasi žmonės, niekada to nedarę. Naujieji lyderiai dirba darbą, dažniausiai neturėdami nei žalio supratimo apie didį valdymo meną.

Skaityti daugiau...
 

Paprastos ir sudėtinės palūkanos

Palūkanų norma pinigų sumai paprastai išreiškiama kaip procentinė dalis sumos, sumokama už pinigų naudojimą vienerių metų laikotarpiu. Palūkanų normos gali būti skiriamos ir kitiems laiko tarpams, vadinamiems palūkanų laikotarpiais. Palyginkime paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimo būdus, akcentuojant pinigų vertės kitimą laike.

Skaityti daugiau...
 

Atsigręžkime į pirkėją

Skaidrių rinkinys.

Skaityti daugiau...
 

Kvalifikacijos kėlimo būtinybė ir strategijos (referatas)

Sėkmingos investicijos į ūkį – tai ne tik investicijos į modernius įrengimus ir statybas – tai pirmiausia investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Žmonės turi būti pasiruošę aptarnauti naujas technologijas, teikti modernius patarnavimus, priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Derama profesinė kvalifikacija būtina krašto pažangos sąlyga. Kita vertus tai žmogaus egzistencijos ir gero gyvenimo lygio sąlyga. Šis teiginys yra bendras ir Vakarų šalims, ir pokomunistinėms Rytų bei Vidurio Europos šalims. Tačiau pokomunistinėms šalims ši problema yra kur kas sudėtingesnė, nes; iš esmės ūkio sferos perstrūktūrizuojamos (pvz.: iš gamybos į aptarnavimo); vyksta denacionalizavimo procesai – kapitalo perskirstymas, o dėl to keičiasi socialiniai santykiai; reikia susipažinti su visiškai nauju rinkos mechanizmu ir jį perprasti; reikia susipažinti su praktiškai nežinomomis Vakarų šalimis, jų įstatymais, tradicijomis; šie procesai vyksta remiantis sena (socialistinio) išsimokslinimo ir išsiauklėjimo, labai tolimo rinkai, baze.

Skaityti daugiau...
 

Bendrieji personalo organizavimo vakarų šalyse bruožai ir mes

Šiandien tapo būdinga Vakarų šalyse žmogų vertinti kaip pagrindinį darbo našumo, gamybos efektyvumo šaltinį, jo lemiantį veiksnį (ne gamybos priemones, ne techniką ir technologiją, o žmogų). Požiūris į žmogų, kaip į pagrindinį darbo našumo, gamybos efektyvumo veiksnį – tai vientisa personalo organizavimo koncepcija.

Partnerystės principas. Visų pirma, tai savotiška psichologinė revoliucija. Ji gali būti apibūdinama siekimu įveikti šeimininko – boso pozą, atsisakyti pavaldumo – priklausomybės santykių tono. Tai reiškia siekimą ir elgesiu, ir net žvilgsniu įveikti įsakinėjimo toną, o apačioje – įsakymų vykdytojo padėtį, siekimą suformuoti darniai veikiančią, psichologiškai integruotą ir į autonomiškus veiksmus besiorientuojančią komandą.

Skaityti daugiau...
 

Kainų diskriminacija monopolinėmis sąlygomis

Monopolininkas, esant tam tikroms sąlygoms, gali pasinaudoti savo padėtimi rinkoje ir padidinti savo pelną, nustatydamas skirtingas kainas skirtingiems pirkėjams.

Kainų diskriminacija (price discrimination) yra tuomet, kai tas pats produktas parduodamas daugiau nei viena kaina.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos pagrindai. Metodinė medžiaga Aneta Šeibokienė

Tik gimęs žmogus iš karto patenka į organizaciją – šeimą. Toliau – visas žmogaus gyvenimas – kelionė per įvairiausias organizacijas: vaikų darželio grupė, mokyklos klasė, sporto ar kito laisvalaikio pomėgio būrelis, organizacija, sudaranti materialines gyvenimo sąlygas – darbovietė, paskui savo šeima, politinė partija, klubas ar draugija pagal interesus ir kitokios bendrijos, kurioms žmogus priklauso tėvų valia, arba jau pats sąmoningai apsisprendęs.

Organizacijos sukuria visiškai naujo pobūdžio darbą – visi nariai turi siekti bendro tikslo.

Skaityti daugiau...
 

Pasaulinės Turizmo organizacijos

Pasaulinės Turizmo Organizacijos pradžia buvo Oficialiųjų Turizmo Viešųjų Organizacijų Tarptautinė Sąjunga įkurta 1925 metais Hagoje. Po Antrojo pasaulinio karo ji buvo pervadinta - Oficialiųjų Turizmo Organizacijų Tarptautinė Sąjunga (IUOTO) ir perkelta į Ženevą. IUOTO buvo techninė, nevyriausybinė organizacija, kurioje narystė kulminaciniame taške apėmė 109 Nacionalines Turizmo Organizacijas ir 88 Suvienytuosius Narius, tarp jų privačias ir visuomenines grupes.

Skaityti daugiau...
 

Matematinės vadybos mokykla (kursinis darbas)

Nobelio premijos lauretas H. Simon naudoja terminą, paimtą iš kompiuterinės technologijos kalbos, programuojami sprendimai yra tam tikras nuoseklus nuoseklus žingsnių arba veiksmų, panašių į tuos, kurie naudojami sprendžiant matematines lygtis, realizavimo rezultatai. Kaip taisyklė, galimų alternatyvų skaičius ribotas ir pasirinkimas turi būti padarytas organizacijos užduočių krypčių ribose. Pavyzdžiui ligoninės inspektorius, sudarydamas medicinos seselių užimtumo grafiką, gali remtis formule, reikalaujančia  santykio tarp pacientų skaičiaus ir aptarnaujančio personalo.

Skaityti daugiau...
 

Organizacijos elgsenos bruožai (referatas)

Lietuva dabar išgyvena pasikeitimų laikotarpį. Savita situacija visuomenėje sąlygoja ir jau egzistuojančių bei naujai besikuriančių organizacijų savitumą.

Norint nustatyti, kokios yra lietuviškos organizacijos, kokia jų elgsena, reikia tyrinėti šį permainingą laikotarpį. Mūsų šalyje organizacijų elgsenos tyrinėjimas - tai dar visai nauja mokslo kryptis. Taigi, organizacijos elgsena - tai tyrinėjimų sritis skirta tirti organizacijas, studijuojant individo, grupės ir organizacijų elgesio procesus.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo strategija. Planavimas (referatas)

Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą,produktų politiką ir pardavimo strategiją.

Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslams pasiekti.

Skaityti daugiau...
 

V. A. Graičiūnas ir jo veikla

V. A. Graičiūnas (1989 – 1952) gimė JAV, Čikagoje, lietuvių šeimoje. Pirmasis Lietuvoje vietoj sąvokos „menedžmentas” pradėjo naudoti žodį „vadyba”. JAV įsigijo specialybę, pradėjo domėtis verslo organizavimu, vadyba. 1927 m. atvyko į Europą, gyveno Prancūzijoje bei Vokietijoje. 1935 m. atvyksta į Lietuvą, apsistoja Kaune, kur konsultuoja gamybos bei organizavimo klausimais. Dėstė tuometiniame Kauno Universitete. 1951 m. buvo suimtas ir išvežtas į Rusiją (kalėjimą), kur 1952 m. žuvo.

Skaityti daugiau...
 

Bostono matrica

Aptariant strateginio verslo vieneto (SVV) poziciją rinkoje, jo padėtį, lyginant su kitais konkuruojančiais SVV, naudojamas Bostono matricos modelis. Šį modelį sudarė Bostono Konsultavimo Grupė (Boston Consulting Group), todėl modelis pavadintas Bostono matrica. Modelio sudarytojai teigė, kad svarbiausi veiksniai, sąlygojantys SVV ilgo laikotarpio pelną, yra rinkos augimo tempai ir SVV užimama padėtis rinkoje. Tai nėra statiškas modelis, kaip vėliau matysime, SVV gali keisti pozicijas matricoje, priklausomai nuo SVV pozicijos rinkoje įsitvirtinimo strategijos.

Skaityti daugiau...
 

Decentracija – gebėjimas pažvelgti pirkėjo akimis

Kai pirkėjas apžiūrinėja jam siūlomą pirkti prekę, jo galvoje lyg bičių spiečius dūzgia ir blaškosi dešimtys „už“ ir „prieš“. Noriu šio daikto... bet lyg ir brangoka... koks puikus dizainas... bet šį mėnesį jau išnaudojau leistiną limitą... galėčiau nušluostyti nosį kaimynams ir pažįstamiems... bet kur kišti seną laužą... importinis, vokiečių gamybos... bet vadybininkas kažkoks nepatikimas... Jei jūsų darbas yra susijęs su pardavimu, ar pokalbių su potencialiais klientais metu jums nebuvo atėjusi mintis – kaip gerai būtų įlindus į pirkėjo galvą ir padaryti tame minčių spiečiuje tvarką? Tačiau ši mintis nėra jau visai taip iš Eridano „Fantastikos aukso fondo“. Jūs galite tai padaryti. Pasakyčiau net daugiau,- jūs privalote tai padaryti, jei nenorite papildyti autsaiderių gretas. Vienas iš instrumentų, kurio pagalba galima tai padaryti, taip vadinamas, decentracijos metodas. Jo esmė paprasta,- tiek ruošdamasis susitikimui su klientu, tiek pokalbio su juo metu mėginkite mintimis tarsi įlysti į jo kailį ir tarsi jo (kliento) akimis pasižiūrėti į pačią situaciją, kurioje jus abu dabar esate, pamėginkite pajausti tai, ką jis dabar gali jausti, pamėginkite įsivaizduoti, ką jis dabar galvoja.

Skaityti daugiau...
 

Elektroninės komercijos apžvalga (referatas)

1998 m. rugsėjo 3 d. Airijos sostinėje Dubline įvyko unikalus tarpvalstybinio komunikato aktas, kuriame dalyvavo JAV prezidentas Billas Clintonas ir Airijos premjeras Bertie Ahernas. Priešingai nei kiti JAV prezidento pasirašyti aktai, šis turės simbolinę reikšmę elektroninės komercijos istorijoje, kadangi minėtasis dokumentas Dubline buvo pasirašytas elektroniniu būdu – naudojant “Smart Card” korteles su specialiu elektroniu kodu.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo sanprata

Marketingas - kaip dedamoji vadybos dalis susiformavo lygiagrečiai su vadyba 19 a .pabaigoje - 20 a. pradžioje. 1910 - 1920 metais Anglijos universitete pradėtas dėstyti marketingas.

Marketingas - tai ne tik rinkos tyrimo priemonių visuma, bet ir įmonės, tarpininkų ir konkurentų valdymo filosofija, strategija ir taktika, orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą.

Skaityti daugiau...
 

Asortimentas

Taip pat yra išskiriama prekybinio asortimento sąvoka, kuri leidžia aiškiau suvokti asortimento reikšmę.

Prekybinis asortimentas – tai atskirų prekių, jų pavidalų, prekių rinkinių, sugrupuotų pagal tam tikrus požymius, visuma, leidžianti išryškinti asortimento tipiškumo, bendrumo bei išskirtinumo bruožus. Kitaip tariant, prekybos įmonėje pateikiamų ir realizuojamų prekių visuma vadinama prekių asortimentu. Prekybinis asortimentas – tai tam tikras prekių rinkinys, kuris rodo prekybos įmonės prekių pasiūlą. Pagal A. Venckų, asortimentas rodo tam tikro gaminių ar prekių kiekio sudėtį, iškeliant ir išryškinant tai, kas joje yra tipiško, būdingo ar esminio. Platesne prasme prekybos įmonės asortimentas apima ir jos teikiamų paslaugų asortimentą, tačiau šiame darbe analizuosiu tik prekių asortimentą.

Skaityti daugiau...
 

Verslo vadyba

Daug pastangų dedama sukonstruoti daviklių sistemą, kuri indikuotų jos sveikumą ar nukrypimą. Deja nepateikiama sveikumo atstatymo receptų.

Greitų permainų menedžmente nebūna. Pasiruošus menedžmento subjektui, turi būti paruoštas ir menedžmento objektas.

Menedžmentas, kaip mokslas susiformavo pramoninės revoliucijos metu. Ekonominiu požiūriu pramoninė revoliucija sukūrė kitos kokybės mokslą.

Šio mokslo pradininkai yra Teiloras ir Faiolas, jie buvo inžinieriai, kurie patys sukūrė ir prižiūrėjo naująsias technologijas, patys organizavo darbą.

Skaityti daugiau...
 

Vadovo funkcijos ir veikla organizacijoje (kursinis darbas)

"Vadovavimas žmonėms- mokslas ir menas". (R. Razauskas)

Vadovavimo sąvoka apima tam tikras artimai susijusias ir viena kitą papildančias funkcijas, kurias atlieka kiekvienas vadovas.

Vadovo - organizatoriaus funkcija. Atlikdamas šią funkciją vadovas suformuluoja tikslus ir uždavinius, kolektyvo sprendžiamus dabar ir spręstinus ateityje, nurodo tų uždavinių sprendimo kelius, sukuria palankias sąlygas kolektyvo darbui.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos raida

Vadyba - tai valdymo teorija. Tai kompleksinis mokslas, besiremiantis kitais mokslais (ekonomika. Psichologija. Sociologija, matematika, etika, o ypač disciplinos apie asmenybę), Valdymas reikalauja subjekto ir objekto egzistavimo. Tai yra valdančiosios ir valdomos pusės. Vadyboje subjektas yra vadovas, menedžeris, o objektas gamyba ir joje dalyvaujantys žmonės. Vadybos kaip mokslo turinį sudaro šių abiejų elementų sistemos nagrinėjimas ir ryšių tarp jų nagrinėjimas. Vadybos objektą sudaro daug atskirų reiškinių , tačiau juos galima suskirstyti į dvi grupes : 1. Santykiai tarp žmonių valdymo procese, 2. Valdymo principai, organizacinės struktūros, valdymo technika. Patį vadybos terminą įvedė Federyhas Teiloras, savo klasikiniam veikale `Shop management`. Šiuo terminu, jis pakeičia ankščiau naudotus terminus: regulation, government, direction. Pagal Teilorą, management apibūdina visuminę organizacijos veiklą (valdymo).

Skaityti daugiau...
 

Reklamos teisė ir etika V. Modestavičiūtė

Skaityti daugiau...
 

Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų

Kiekvieną kartą, kai norime gauti darbą kokioje tai įmonėje, kreipiamės į jos vadovą; iškilo kokių nors neaiškumų ar nesklandumų – einame pas vadovą; reikia atstovauti įmonei, dalyvauti kokiuose nors posėdžiuose, pasitarimuose – kviečiame vadovą; reikia priimti kokius tai sprendimus - čia taip pat iškyla vadovas ir pan. Taigi be vadovo jokia veikla, susijusi su daugiau kaip dviejų žmonių darbu, siekiant bendro tikslo neįmanoma.

Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasekoje. Dabartiniu metu išsivysčiusiose Vakarų šalyse santykis tarp darbininkų ir valdančiojo personalo yra 2:1, o ateityje kai kuriose srityse laukiamas 1:1.

Skaityti daugiau...
 

Valdymo modeliai

Prieš pradedant gilintis į tai, kokie yra valdymo modeliai bei kas jiems būdinga, tikslinga būtų apibrėžti jų pasireiškimo “vietą”   pačią organizaciją.

Organizacija, visų pirma, yra “socialinė sistema”, kadangi yra sudaryta iš elementų   žmonių ir jų grupių, sąveikaujančių tam tikrais ryšiais. Šių ryšių visuma sudaro socialinės sistemos struktūrą. Kitos organizaciją identifikuojančios sąvokos yra tikslai, kurių siekia kiekviena organizacija, veikla, kuria grindžiamas organizacijos egzistavimas, bei kontrolė, praktiškai paliečianti kiekvieną jos narį. Socialinę sistemą neišvengiamai sudaro žmonės, komunikuojantys tarpusavyje. Taigi organizacija, kaip socialinė sistema, visų pirma nagrinėjama kaip sudėtingas įvairiai sąveikaujančių “žmogiškųjų santykių kompleksas”. Mūsų darbe šis teiginys yra ypatingai svarbus, kadangi valdymas būtent ir atskleidžia sąveiką tarp organizacijos vadovo ir pavaldinių, o valdymo modeliai   šios sąveikos pobūdį.

Skaityti daugiau...
 

Organizacinės elgsenos pagrindai Stephen P. Robbins

Organizacinė elgsena (OE) yra sisteminiai veiksmų ir nuostatų, kurias žmonės demonstruoja organizacijose, tyrimai. Išsiaiškinkime svarbiausias šio apibrėžimo dalis.

Kiekvienas iš mūsų reguliariai remiasi intuicija, arba „vidiniu balsu", stengdamasis paaiškinti įvairius reiškinius. Pavyzdžiui, draugas peršąla, ir mes skuba-me jam priminti, kad jis „negėrė vitaminų", „netinkamai rengėsi" arba kad „tai įvyksta kiekvienąsyk keičiantis metų laikams". Mes tikrai nežinome, dėl kokių priežasčių draugas peršalo, tačiau tai nekliudo siūlyti savo intuityvią analizę. Organizacinės elgsenos tyrimai siekia intuityvius paaiškinimus pakeisti sisteminiu nagrinėjimu: tai yra pasitelkti kontroliuojamomis sąlygomis surinktus mokslinius įrodymus, kurie vėliau pagal galimybes tiksliai įvertinami ir interpretuojami siekiant nustatyti priežastis ir pasekmes. Suprantama, jog keliamas tikslas padaryti tikslias išvadas. Tad organizacinė elgsena -jos teorijos ir išvados - grindžiama gausybe sistemingai sumodeliuotų mokslinių tyrimų.

Skaityti daugiau...
 

Tarptautiniai kontaktai

Šiuolaikiniame versle verslo partnerių (ūkio subjektų) tarpusavio santykiai apibrėžiami sutartimis.

Sutartis apibrėžia pusių santykius, nustato jų įsipareigojimus ir teises. Sutartis apibrėžia veikimo tvarką (nustato “žaidimo taisykles”) ir tuo būdu eliminuoja galimus nesusipratimus dėl šalių veiklos.

Skaityti daugiau...
 

Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai

Kaip jau buvo aptarta, konkuruojančioji firma maksimalizuoja pelną reguliuodama parduodamos produkcijos kiekį rinkos kaina taip, kad ribinės pajamos būtų lygios ribiniams kaštams. Nors monopolija ir gali keisti kainą, pelno maksimalizimo sąlygos išlieka tokios pat kaip ir esant tobulajai konkurencijai. Monopolininkas gaus maksimalų pelną tuomet, kai ribinės pajamos bus lygios ribiniams kaštams (MR = MC), nors ribinės monopolininko pajamos yra visada mažesnės už kainą. Iš lentelės matyti, kad didžiausias pelnas yra tuomet, kai gaminami 4 vienetai produkcijos ir parduodami po 120 Lt, nes tada ribinės pajamos yra lygios ribiniams kaštams.

Skaityti daugiau...
 

Monopolinės konkurencijos rinka

Tobuloji konkurencija ir monopolija - tai dvi kraštutinės rinkos spektro pozicijos. Tarp jų yra oligopolinė ir monopolinė konkurencijos rinkos. Šiame skyriuje nagrinėsime monopolinės konkurencijos rinkos bruožus, įvertinsime firmų elgseną trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, nekaininės konkurencijos reikšmę.

Daugumoje rinkų konkuruojančiųjų firmų produktai yra nestandartizuotos prekės. Vienos firmos prekės visada kuo nors skiriasi nuo konkurento siūlomų prekių. Dauguma firmų gana daug lėšų ir laiko skiria tam, kad jų prekės turėtų tokių skiriamųjų ypatybių, dėl kurių taptų unikaliomis. Tam plačiai naudojama reklama, įpakavimas, firmos ženklas, papildomos paslaugos (garantinis taisymas, pristatymas) ir kt.

Skaityti daugiau...
 

Įmonės veiklos analizė (gamybinės praktikos ataskaita)

UAB “Pavadinimas”įregistruota 19XX metais XX XXd. Pagrindinis bendrovės akcininkas yra fizinis asmuo.

UAB “Pavadinimas”adresas: XXX gatve , miestas.

UAB “Pavadinimas”direktorius Jonas Jonaitis.

UAB “Pavadinimas”veiklos pobūdis: komercinis, gamybinis, paslaugos.

Skaityti daugiau...
 

Multikultūrinė komunikacija ir vadyba V. Prunckus

Spartėjant visuotinės globalizacijos procesui, intensyvėjant laisvam prekių, darbo ir kapitalo judėjimui vis aktualesniu tampa visapusiškas kitų kultūrų atstovų mentaliteto ir elgesio ypatumų pažinimas.

Atkreipdami dėmesį į nacionalines sampratų ir elgesio kultūrines šaknis pastebimas visuomenėje ir versle, galime nusakyti ir stebėtinai tiksliai įvertinti kaip kiti reaguos į mūsų jiems paruoštus planus ir koks bus jų požiūris. Veiksmingos žinios apie kitų kultūrų pagrindinius bruožus sumažins nemalonius netikėtumus, iš anksto suteiks įžvalgos ir padės sėkmingiau bendrauti su tų tautų atstovais, su kuriais anksčiau turėjome sunkumų arba nebuvome susitikę apskritai...

Skaityti daugiau...
 

Paslaugų marketingo namų darbas

Saunos projektavimo metu dalyvauja pats klientas. Jam pateikiami keli išplanavimo variantai. Klientas gali išsakyti savo pageidavimus, kaip jo manymu sauna turėtų atrodyti ir kokia įranga joje turėtų būti.

Matavimas trunka apie   valandą, todėl klientas trukdomas neilgai. Montavimas vyksta užsakovui patogiu laiku ir greitai (apie  2  dienas). Dar vienas privalumas tas, kad projektavimo metu jie gali pasirinkti saunos apdailą iš norimos medienos (pušies, ąžuolo, uosio, buko), reikalingą įrangą: elektrinius prietaisus, ventiliacinę sistemą, dušo kabiną ir t. t. Visa tai klientas gali įsigyti toje pačioje įmonėje ir jam nereikia kreiptis kitur. Visas ðias paslaugas įmonė teikia pati, turi visą reikiamą įrangą atlikti tas paslaugas kokybiškai ir greitai.

Skaityti daugiau...
 

Funkcinė vertės analizė (užduotis)

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 1 iš 4
Vadyba
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt