www.spargalkes.lt

Vadyba

Projektų valdymas (skaidrės)

Skaityti daugiau...
 

Išsamus vadybos konspektas

Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t. t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tūkstančius metų, o mokyklos - jaunos, susiformavusios šio amžiaus pradžioje. Studijų objektas yra socialinės sistemos žmonės. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairūs autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas - vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose.

Skaityti daugiau...
 

Monopolinės firmos produkcijos paklausa (špera)

Monopolinės firmos produkcijos paklausos kreivė (Dm) yra pasvirusi žemyn šios produkcijos rinkos paklausos kreivė, kadangi monopolininkas atstovauja visai šakai. Monopolijos darbo organizatoriai, keisdami prekės kainą, turi atsižvelgti į vartotojų reakciją. Jie žino, kad parduodamų prekių kiekis priklauso nuo kainos, kurią jie nustatys. Ir priešingai, jie žino, kad kaina, kurią jie gali gauti už savo prekę, priklauso nuo jos kiekio, siūlomo parduoti kiekvienu laikotarpiu.

Skaityti daugiau...
 

Reklama ir jos ypatumai (kursinis darbas)

Šio šimtmečio pradžioje beveik visų Europos ir Amerikos firmų pagrindas buvo gamybos specialistai. Gamybos žinovai ir specialistai buvo svarbiausi žmonės. Jie planavo visą firmos strategiją ir taktiką. Firmų pajėgumas ir gamybos apimtis augo. 1929 metais susidarė tokia situacija, kai prekių pasiūla pralenkė paklausą. Kilo ekonominė krizė, ir firmoms sunkiau sekėsi parduoti savo produkciją. Todėl išaugo paklausą būtent tokiems žmonėms, kurie žinojo, kaip prekę pateikti klientui, išskirdami jos privalumus. Būtent tada reklama įgijo savo dabartinę reikšmę.

Skaityti daugiau...
 

Produkcijos realizavimas (kursinis darbas)

Produkcijos realizavimas – tai vienas iš svarbiausių klausimų komercijos moksle, nes tik pardavus produkciją galima padengti jos gamybos kaštus. Ypač svarbu, kad asmuo, kuris vadovauja įmonei, sugebėtų visų dirbančiųjų interesus suvienyti tikslams pasiekti ir įgyvendinti, kad vadovautųsi ne tik savo įsitikinimais, bet visų įmonėje dirbančių žmonių požiūriu ir galimybėmis.

Pirmoje dalyje ypatingas dėmesys bus skirtas strategijai ir jos formavimui. Vadovams svarbu sekti sparčius technologinius, rinkos pokyčius. Todėl jie turi mąstyti strategiškai, kad pasiektų reikiamą tikslą.

Skaityti daugiau...
 

Informacijos menedžmentas: aksiomos ir teoremos (referatas)

Šiuo metu jau galima kalbėti apie konceptualų IM pamatą, diskutuoti apie IM plėtotės kryptis ar bent aspektus. IM žymiai aktualesnis ten, kur labai išvystyta ekonomika, karinis kompleksas, ryškūs geopolitiniai interesai ir jų reprezentavimo formos. IM samprata ten orientuota į visų informacijos išteklių ir komunikacijos ryšių visumą ir jų organizavimą skirtingose srityse. IM tampa priemone, leidžiančia integruoti materialius, žmogiškuosius, technologinius, organizacinius, kultūrinius veiksnius, kūrybinius procesus, inovacijas ir kt. bei panaudoti jų visumą organizavimo efektyvumui didinti ir tuo įtvirtinti strategines pozicijas. IM suprantamas kaip universali vadybos priemonė. Galimi IM modeliai, skirti visuomenės valdymui, verslui, gamybai, komercijai, politikai, kultūrai, mokslui ir pan., net pačiai informacinei veiklai. IM tiesiogiai sietinas su v visuomenės informacinės infrastruktūros plėtote ir vadinamosios informacinės visuomenės kūrimo tendencijomis.

Skaityti daugiau...
 

Personalios vadybos atvejai

Mobis buvo penkiasdešimtmetis darbuotojas. Jis buvo įdarbintas krovinių stotyje su kitais dvidešimt vyrų. Į jo paprastas pareigas įėjo tvarkyti trūkumų bei sugadinimų ataskaitas. Jo tarnybos laikas buvo trisdešimt metų ir jis buvo vidutinio lygio darbuotojas.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo pagrindai

Skaityti daugiau...
 

Vadyba

Negalima nurodyti jokios konkrečios datos, nuo kada pradėta nuodugniai svarstyti, kaip organizacijos dirba ir yra valdomos, kaip turėtų būti tvarkomos jų struktūros. Rašytinių šaltinių apie organizacijas ir valdymą galima rasti ankstyvųjų civilizacijų – žydų, musulmonų, graikų, romėnų – palikime. Dabartinių organizacijų teorijų ištakos siekia Mozę (panaudojo atsakomybės delegavimą), islamo apoletą Ibn Taymiyyahą (moksliškai išdėstė administravimo principus), Aristotelį (akcentavo kultūros svarbą valdymo sistemose) bei Makiavelį (pateikė galios panaudojimo analizę). Tai rodo, kad uždavinys pasiekti norimą veiksmingų visuomenės kolektyvų veiklos rezultatų ir teorinių jų sprendimų paieška buvo svarbus ne tik dabartinio, bet ir pirmykštėms organizacijoms.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos verslo įmonių valdymo problemos

Investicinė “Kauno holdingo kompanija” (KHK) buvo įkurta 1992 metais. Jos įstatinis kapitalas (8 mln. Lt) buvo suformuotas iš investicinių čekių. 6400 akcininkų už investicinius čekius ir grynuosius pinigus nupirko bendrovės akcijas.

AB “Kauno holdingo kompanija” už savo pinigus ir investicinius čekius pirko įvairių įmonių akcijas ir nekilnojamąjį turtą. Taip sukaupta turto už 64 mln. Lt. Šią, vaizdžiai kalbant, nejudrią nuosavybę reikėjo paversti pelninga nuosavybe, tai yra “darančią pinigus”, nes tūkstančiai IAB “Kauno holdingo kompanija” akcininkų laukė už savo akcijas dividendų. “Kauno holdingo kompanija” stengėsi savo veiklą kiek galima labiau diversifikuoti, paprasčiau kalbant, įvairinti, kad vienai veiklai staiga tapus nuostolingai, tą nuostolį kompensuotų kitų veiklų pelnas ir metų pabaigoje visi bendrovės akcininkai vis vien gautų dividendus.

Skaityti daugiau...
 

Visuotinės kokybės vadyba globalizacijos sąlygomis (mokomoji knyga)

Politikos, socialinės srities, ekonomikos, technologijos ir kitokio pobūdžio raida, pažanga globalizacijos sąlygomis pasižymi vis labiau didėjančiais veiklos mastais ir jos sparčia plėtra.

Skaityti daugiau...
 

Vadybinė kompetencija

Gyvename ypatingomis socialinėmis transformacijomis pasižyminčiame laikotarpyje, kai pagrindiniais ūkio vystymosi ištekliais tampa nebe kapitalas, darbo jėga ar gamtiniai ištekliai, bet žinios, arba plačiau intelektualinis kapitalas. Dėl šios priežasties XXI amžius vadinamas žinių arba informacijos amžiumi . Taigi tokios sąvokos kaip žinios, kompetencija, konkurencinis pranašumas labai dažnai aptariami ir analizuojami tiek teoretikų, tiek praktikų. Šie unikalūs resursai apibūdinami įvairiausiais išsireiškimais, tokiais kaip “išskirtinė kompetencija”, “nematomi resursai”, “esminė/šerdinė/pagrindinė kompetencija, “esminiai sugebėjimai”, “vidiniai sugebėjimai”, “įgūdžių ir sugebėjimų akumuliacija”, “unikalus vadybinis talentas”, ir t. t. Reikia pastebėti, kad kompetencijos sąvoka ir kitos aukščiau paminėtos sąvokos kartais apibūdinami kaip skirtingi, o kartais kaip sinonimai. Diskusijose, kompetencija dažnai vartojama tarsi žinių ar sugebėjimų atributas, siekiant apibūdinti darbuotojų gebėjimus atlikti užduotis labai gerai, arba organizacijos gebėjimą teikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo planavimas

Marketingas taikytinas tik ten, kur kokybiškos prekės ir paslaugos. Priešingu atveju jis tik išryškina blogas prekių savybes bei aptarnavimą ir paspartina įmonės žlugimą. (…) Todėl svarbu, kad įmonės siekiai ir darbai, apsisprendimas veikti būtų labai pagrįsti, priimtini tiek visuomenei, tiek personalui. Įmonės idėja turi patraukti, o jos misija – svarbi ir reikšminga.

Skaityti daugiau...
 

Pagrindiniai valdymo dokumentai (mokomoji knyga)

Skaityti daugiau...
 

Investicinių projektų įvertinimas

Skaityti daugiau...
 

Visuotinė kokybės vadyba (mokomoji knyga)

Visuotinė kokybės vadyba - tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant bei viršijant esamus bei numanomus vartotojų poreikius. Sis mokslas grindžiamas pastovaus tobulėjimo filosofija, kuri gali būti taikoma ne tik firmų ar įmonių darbo kultūros bei gaminių kokybės užtikrinimui, bet ir kitose gyvenimo srityse.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 4 iš 4
Vadyba
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt