www.spargalkes.lt

Vadyba

Informacinė vadybinių sprendimų priėmimo sistema

Organizacija privalo operatyviai reaguoti į visus jos aplinkoje vykstančius pokyčius, parinkti geriausią savo reakcijos programą, leidžiančią įgyvendinti iš anksto numatytus tikslus. Vadybinių sprendimų priėmimo sist. Jungia dvi tarpusavyje glaudžiai susijusias funkcijas: 1) atspindi problemos numatymą ir įvardinimą, t.y. sprendimo priėmimą ir realizavimą; 2) atspindi vadovo, priimančio sprendimą, aprūpinimą reikiama informacija.

Kuo efektyviau suplanuotas šių dviejų posistemių tarpusavio ryšys, tuo daugiau yra prielaidų priimti optimaliausią vadybinį sprendimą. Sprendimo aprūpinimas informacija apima informacijos sprendimams paruošti ir priimti rinkimą, apdorojimą, sisteminimą ir analizę.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo pradmenys

Lietuviškai žodis "market" reiškia rinką, o "marketing" suprantama kaip veikla rinkoje. Bet pirminė šių sąvokų prasmė mažai beatitinka plačiai išreklamuotą ekonominės veiklos valdymo būdą rinkos ekonomikos šalyse. Terminas "marketing" jau įgavo savarankišką reikšmę.

Marketingo atsiradimą sąlygojo vis dažniau iškylančios produktų realizavimo problemos XX a. pradžioje. Tuomet ir atsirado JAV ekonominėje literatūroje terminas "marketingas". 1907 m. Amerikos universitetuose pirmą kartą pradėta skaityti marketingo kursą. 1931 m. Amerikoje buvo įsteigta AMA /American Marketing Association/, kuri šiuo metu turi padalinius kiekvienoje valstijoje. AMA veikloje dalyvauja daugiau nei 15 tūkstančių stambių korporacijų atstovų.

Skaityti daugiau...
 

Vadovo veikla organizacijoje

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti. Susidaro įspūdis, kad vadovas- labiau rūpi firma nei joje dirbantys žmonės. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo, o ir atlyginimą gaus didesnį.

Kai   kurie  žmonės   dirba  tai  tarsi  tikėtųsi  gyventi  amžinai.   Norėdami išgyventi, visi  žmonės   privalo dirbti;  egzistavimas  šioje žemėje priklauso nuo mūsų sugebėjimo   pasigaminti  maistą,  įsirengti  pastogę  ir  pasisiūti  drabužius,  nuo  mūsų  sugebėjimo  valdyti pasaulį.   Sugebėjimas   ką nors  sukurti visiškai priklauso nuo mūsų valios ir noro dirbti.

Skaityti daugiau...
 

Nacionalinė vertybinių popierių birža (referatas)

Pirmoji birža Lietuvoje veikė Klaipėdoje nuo 1775 m. iki 1945 m. Joje buvo prekiaujama eksportui skirtomis prekėmis: mediena, linais, grūdais. 1923 - 1940 m. Kaune veikusi birža prekiavo užsienio valiuta bei Vyriausybės VP. Vilniuje VP birža veikė 1926 - 1936 m. Pokario metais Lietuvos VP rinka nebuvo plėtojama.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., pradėjus vykdyti ekonomikos reformą, paremtą masine privatizacija, labai svarbu buvo paruošti bazę efektyviai struktūrai, kuri suteiktų akcininkams galimybes sudaryti sandorius savo akcijomis. Taigi VP rinkos atkūrimą Lietuvoje lėmė ekonominės reformos, ypač masinė privatizacija. 1991 m. vasario mėn. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Pirminio privatizavimo įstatymą, ir antroje 1991 m. pusėje prasidėjo masinė privatizacija. Šio proceso metu buvo išleistas didelis kiekis VP - daugiausia paprastųjų vardinių akcijų, kurių savininkais tapo apie 1,5 mln. Lietuvos gyventojų.

Skaityti daugiau...
 

Lenktynės Eliyahu M. Goldratt ir Robert E. Fox

Nors šiemet sukanka jau dvidešimt metų nuo „Tikslo" ir „Lenktynių" pasirodymo, tačiau „Tikslas" iki šiol išlieka labiausiai skaitomų knygų apie įmonių valdymą pirmajame dvidešimtuke.

Žinant, kad Vakaruose daugumos vadovėlių gyvavimo ciklas vos treji metai, galima sakyti, kad „Tikslas" tiesiog nemirtingas. Tačiau jei pažvelgsime į šio reiškinio priežastis, lengvai suprasime, kas lemia nesenkantį šios knygos populiarumą - tai mūsų mokymo programose ir mąstyme per daug šimtmečių įsišakniję senieji gamybos valdymo principai. Jie taip giliai įsitvirtinę, kad net praėjus jau dvidešimčiai metų nuo „Tikslo" pasirodymo ši knyga vis dar revoliucinė, vis dar netikėta, vis dar šviežia. Japonijoje „Tikslas" išleistas tik prieš keletą metų, bet pagal pardavimus jis ten populiaresnis už knygas apie Harį Poterį.

Skaityti daugiau...
 

Paslauga

Surasti universalų paslaugos apibrėžimą pirmiausia trukdo paslaugų įvairovė. Paslaugos sąvoka turi daugelį reikšmių, apimančių veiklą nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos kaip produkto sudėtinės dalies. Mašina ar koks kitas tolimas nuo paslaugos produktas supanašėja į paslaugą vartotojui, jei pardavėjas stengiasi pritaikyti prekę individualiems vartotojo reikalavimams šiam produktui. Mašina, be abejo, yra fizinė prekė, bet būdas, kuriuo ji vis dažniau pateikiama šiuolaikiniam vartotojui, kai atsižvelgiama į jo individualias ypatybes ir pageidavimus, jau yra paslauga. Klestinčios chemijos pramonės firmos, parduodamos savo produktus, kartais siūlo jų naudojimo paslaugas. Avalynę gaminančių kompanijų administracija gali įkurti reklamacijas patenkinantį padalinį, kuris teikia paslaugas vartotojui, keisdamas nekokybišką prekę. Nors vartotojas tokį keitimą dažniausiai suvokia kaip papildomą vargą, o ne paslaugą, tai nekeičia esmės. Firmos, turėdamos tokių “užmaskuotų” paslaugų, gali įgyti rinkoje konkurencinį pranašumą. Dabar rinkoje vis dažniau siūlomas prekės – paslaugos derinys priartina paslaugą prie materialiosios prekės ir tiesiogine, ir perkeltine prasme.

Skaityti daugiau...
 

Prekybos įmonių realizavimo politika B. Alborovienė

Skaityti daugiau...
 

Sprendimų priėmimo proceso valdymas

Taigi įmonės yra savarankiškos, ekonominės organizacijos, kurios gamina ar tiekia rinkai paslaugas. Bet to neužtenka, reikia, kad kas nors paslaugas ar prekes pirktų, todėl reikalinga dar ir tam tikra įmonės valdymo struktūra, kuri tirtų rinką, tartųsi su pirkėjais, parduotuvėm ir pan. , dėl prekių ar paslaugų, taip pat įmonėje turi būti tam tikras personalas, skaičiuojantis pajamas išlaidas, paskirstantis pelną skirtingiems padaliniams, kaip gamybos, amortizacijos ir pan. Išlaidas, o taip pat ir atlyginimus. Savaime aišku mažose įmonėse tai gali atlikti gal ir vienas ar keli asmenys, bet didesnėse, kur gamybos ir personalo apimtys yra žymiai didesnės, reikalingi atskiri padaliniai, dirbantys tam tikras specializuotas funkcijas, taip išvengiant funkcijų dubliavimo, nekompetentingumo, sukčiavimo ir pan. Labai dažnai būna sudarytos grupės, kurioms reikia išspręsti tam tikras problemas, priimti reikiamus sprendimus, susijusius su tomis problemomis, išsprendžiančius jas. Tos grupės susideda, savaime aišku, iš atskirų asmenybių, dažnai net turinčių skirtingus įsitikinimus, charakterius ir pan., todėl labai svarbu jų darbą valdyti, kontroliuoti, tam yra skiriami grupės vadovai, kurių pareiga yra prižiūrėti, kad darbo grupė teisingai, be rimtų konfliktų atliktų savo darbą.

Skaityti daugiau...
 

Įmonė - kaip planavimo objektas

Dabartinė ekonomikos krizė - tai pirmiausia, gamybos sferos krizė, kurių pagrindu yra įmonė. Visos ekonomikos reformavimo kryptys vienu ar kitu atveju paliečia įmonę. Būtent čia ir yra centras visų reformų. Pertvarkyti įmonę kartais tenka sunkiomis aplinkybėmis, kurios apibūdinamos kaip labai priklausomos nuo žaliavos importo ir elektros energijos, apyvartinių lėšų stoka, apribojimu biudžetinių lėšų, kurios turėtų būti paskirtos paskatinti materialinei gamybai.

Taip pat praktika parodo, jog neritmingai dirbančiose įmonėse, kaip taisyklė, planavimo organizavimas yra žemo lygio. Didelių rezervų, surištų su efektyviu ūkininkavimu, reikia ieškoti pačiose įmonėse, ar susivienijimuose. Kad visa tai įgyvendinti, kiekviena įmonė turi turėti aiškią firmos viduje planavimo strategiją.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos teorijos įvadas

Ekonomikos teorija formavosi kartu su visuomenės santykių raida. Ekonominius gyvenimo reiškinius žmonės pradėjo suvokti žymiai ankščiau negu buvo sukurtas mokslas nagrinėjantis šiuos reiškinius. Tai reiškia, kad ekonomika kaip mokslas susiformavo apibendrinant įvairius ekonominius dėsnius, kurie vyko realiame žmonių gyvenime. Daugelis ekonominių reiškinių, kurie tapo šio mokslo tyrimo objektu buvo žinomi jau senovės egiptiečiams ir senovės graikams(reiškiniai:mainai, pinigų atsiradimas ir panaudojimas mainuose).

Ekonominė  mintis tai yra visuomeninių ekonominių santykių atspindys žmonių  sąmonėje. Ekonominė mintis atsispindėjo: tautosakoje, religijoje, o vėliau įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose t. y. įstatymų rinkiniuose ūkio tvarkymo nuostatuose ir fiskaliniuose dokumentuose (fiskalizmas iš lotyn. kalbos  iždo biudžeto politika kai pajamos formuojamos pagrindinai iš mokesčių).

Skaityti daugiau...
 

Logistikos mokymo priemonė B. Alborovienė

Skaityti daugiau...
 

Grynoji monopolija špera

Absoliučioj! arba grynoji monopolija (pure monopoly) - tai toks rinkos sandaros tipas kai yra vienintelis prekių, neturinčių artimų pakaitų, pardavėjas.

Šiuo terminu vadinamas ir pats vienintelis prekės pardavėjas ar gamintojas.

Kadangi monopolijos gaminamas ar parduodamas produktas yra tuo unikalus, kad neturi artimų pakaitų, vartotojui nėra alternatyvų: jis turi pirkti iš monopolininko arba apsieiti be produkto. Jeigu esama pakaitų, tuomet reikia reklamos. Pavyzdžiui, vartotojas gali pirkti briliantą arba išleisti pinigus poilsiui prie jūros. Vartotojui apsispręsti padės įtikinama reklama. Buities prekėms ir paslaugoms, pavyzdžiui, vandeniui, nėra pakaitų, joms reklamos nereikia.

Skaityti daugiau...
 

Efektyvus pardavimas Stephan Schiffman

1920 metų spalio 10 dieną įvyko tai, ko dar niekad nebuvo buvę, ir kas nepasikartojo.

Tai atsitiko vaikinui vardu Bill Wambsgnass, kuris tądien žaidė už “Cleveland Indians” komandą prieš “Brooklyn Dodgers”, penktosiose 1920 metų pasaulio turnyro rungtynėse.

Šiose įtemptose rungtynėse, kai žaidėjų dar buvo ir pirmoje, ir antroje stotyje, ir nė vienas nebuvo išbėgęs, “Dodgers” smūgiuotojas, Clarence Mitchell, kirto aštrų smūgį į kairę aikštės pusę. Wabsgnass perbėgo lauką - vienu mažiau. Tada, tiesiog per sekundės dalį, jis suvokė, kad bėgiko iš antrosios stoties pasirinkta kryptis yra per daug toli nuo tikslo. Taigi Wambsgnass antrojoje stotyje liko visiškai vienas! Kaire koja jis palietė tinklą - dviem mažiau.

Skaityti daugiau...
 

Visuotinė kokybės vadyba (paskaitų konspektas)

Rinkos ekonomikos sąlygomis kiekviena organizacija dalyvauja konkurencinėje kovoje dėl vartotojų, išteklių ir pan. Pripažįstama, kad net viešojo sektoriaus organizacijos – universitetai, mokyklos, sveikatos apsaugos įstaigos veikia konkurencijos aplinkoje.

Šiuolaikiniai globaliniai socialiniai ir ekonominiai procesai, technologinė pažanga aštrina konkurencinę kovą, todėl organizacijos turėtų ieškoti galimybių stiprinti konkurencinį pajėgumą.

Skaityti daugiau...
 

Vadovavimas. Vadovo funkcijos

Valdymo stilius yra sudėtinga vadovo ir pavaldinių santykių visuma. Vadovas atlieka jam pavestas funkcijas tik jam būdingu, individualiu stiliumi. Kiekvieno vadovo darbo stilius individualus, nes nepakartojamos tiek jo asmeninės, tiek ir vadovaujamo kolektyvo savybės.

Galima išskirti keletą pagrindinių veiksnių, lemiančių vienokį ar kitokį vadovo darbo stilių: organizacijos ar įmonės, kuriai vadovaujama specifika - jos tikslai ir užduotys; gamybinė aplinka - veiklos organizavimo formos, technologinis gamybos lygis; vadovaujamo kolektyvo ypatumai - jo sudėtis, pasiruošimo lygis, tarpusavio santykių pobūdis.

Skaityti daugiau...
 

Incoterms terminai

Prekybos terminai INCOTERMS, sudaryti Tarptautinių prekybos rūmų, tiksliai nusako visas šalių teises ir pareigas sudarant sandorį. Kiekvienas terminas apibrėžia rizikos ir atsakomybės pasiskirstymą tarp pirkėjo ir pardavėjo. Šie terminai taikomi tarp dviejų kraštutinių pozicijų: pirma, visa atsakomybė tenka pirkėjui ir antra, visa atsakomybė tenka pardavėjui. Svarbiausios jų: aprūpinimas eksporto ir importo licencijomis; sutarties dokumentų turinio ir rūšies tikslinimas; patikrinimo operacijų apmokėjimas ir kt.

Skaityti daugiau...
 

Valdymas

Daug pastangų dedama sukonstruoti daviklių sistemą, kuri indikuotų jos sveikumą ar nukrypimą. Deja nepateikiama sveikumo atstatymo receptų.

Greitų permainų menedžmente nebūna. Pasiruošus menedžmento subjektui, turi būti paruoštas ir menedžmento objektas.

Menedžmentas, kaip mokslas susiformavo pramoninės revoliucijos metu. Ekonominiu požiūriu pramoninė revoliucija sukūrė kitos kokybės mokslą.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo tipai ir koncepcijos

Marketingo koncepcija - gamintojo ir vartotojo bendradarbiavimo filosofija arba tai gamintojo požiūris.

Koncepcijos: gamybos koncepcija: gamintojas įsitikinęs, kad vartotojas tas prekes vartos ir ateityje tereiks tik tobulinti gamybą; prekės koncepcija: gamintojas žino, kad vartotojas pirks prekę, jeigu ji yra tobula kitų prekių atžvilgiu. Gamintojas orientuojasi į prekę, tobulinimą, įpakavimą; pardavimo koncepcija: gamintojas žino, kad jo prekę ir toliau pirks ne bet kur, o stambiuose prekybos ventruose ar kioskuose, etc. kas ją pirks? Kur prekiauti?

Skaityti daugiau...
 

Marketingas B. Alborovienė (mokomoji knyga)

Skaityti daugiau...
 

Marketingo esmė

Tai veiklos rūšis, per mainus tenkinanti žmogaus poreikius.

Tai rinkos tyrimas ir valdymas.

Tai paklausos, pasiūlos balansavimo procesas.

Tai pirkėjo formavimas.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo sąvokos

Pagrindinė idėja - žmogus turi būtinybę kažką įsigyti žmogui kažko trūksta. Reikmė - be ko negalima apsieiti. Reikmes turi būti tenkinamos. Poreikiai atsiranda vis nauji. Poreikis - specifine forma patenkinanti žmogų bei atitinkanti jo kultūrini lygi ir kitas asmenines savybes. 1. fiziologines reikmes. 2. savisaugos poreikiai 3. bendravimo poreikiai. 4. pripažinimo poreikiai. 5. saviraiškos poreikiai.

Paklausa - poreikis paremtas perkamumo galimybe. Preke - visa tai kas gali patenkinti reikmę ar poreikį. Prekių pasirinkimo asortimentas - visos prekes rinkoje. Įvairios prekes nevienodai tenkina skirtingus žmones.

Skaityti daugiau...
 

Marketingo špera

Ji reikalinga tam, kad galima būtų nusipirkti prekę ten kur yra patogu pirkėjui ir visai nesvarbu iš kur ji atkeliavo. PASKIRSTYMAS - tai kelias iš gamintojo pas vartotoją. Paskirstimo kelių yra labai daug ir įvairių Taigi: geriausias kelias yra vadinamas Paskirstymo politika.

Kelias yra trumpiausias. Senovėje tai buvo turgus, amatininkai, keleivių pervežimas (šiuo metu pvz.: Taksi).

Trumpas ir pats populiariausias. Krautuvininkai perka prekes pas gamintoją, savo parduotuvėse jas reklamuoja, sudaro platų jų asortimentą, padeda pirkėjui pasirinkti, parengia jas pardavimui, teikia kreditą ir kitas paslaugas. Prekių kainos yra didesnės negu įsigijus A keliu, nes prisideda krautuvės išlaikymo sąnaudos bei savininko pelnas.

Skaityti daugiau...
 

Parodų organizavimas

Šiuolaikinių įmonių veikla neįsivaizduojama be reklamos. Aktyvios rinkos sąlygomis, augant prekių bei paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių klientų informavimo rūšių bei viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių. Specializuotos parodos yra viena iš efektyviausių reklamos formų, kartu atliekanti ir firmos reklamos (gerina įvaizdį, kelia prestižą), ir  konkrečios prekės ar paslaugos reklamos, ir įmonės produkcijos pardavimų skatinimo funkcijas.

Skaityti daugiau...
 

Kokybės vadyba

Vadybinė veikla – tai visuminė organizacijos valdymo veikla, o ne tik žmonių, dirbančių  šioje organizacijoje, veiklos ir santykių reguliavimas. Praktine prasme, vadyba yra specifinė veikla, kurią vykdant  reguliuojami visi įmonėje vykstantys procesai. Moksline prasme – mokymo kryptis apie organizacijų valdymo dėsningumus, principus, metodus, organizacinį mechanizmą. Be vadybos neišsiversi jokioje organizacijoje, jos reikia bet kuriame procese. Principiniai vadybos teiginiai yra analogiški ir nepriklauso nuo valdomo proceso ar objekto, tačiau atskiri ypatumai neabejotinai pasireiškia.

Vadybos moksle dėl bendrųjų vadybos funkcijų nėra vieningos nuomonės. Išskiriamos klasikinės vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, kontrolė, vadovavimas. Šios funkcijos kartojasi valdant bet kurį objektą, bet kurioje objekto realizavimo fazėje.  (Sakalas A. ir kiti 2000).

Skaityti daugiau...
 

Marketingo pagrindai

Pagrindinė idėja - žmogus turi būtinybę kažką įsigyti žmogui kažko trūksta. Reikmė - be ko negalima apsieiti. Reikmes turi būti tenkinamos. Poreikiai atsiranda vis nauji. Poreikis - specifine forma patenkinanti žmogu bei atitinkanti jo kultūrinį lygį ir kitas asmenines savybes. 1 fiziologines reikmes. 2 savisaugos poreikiai 3. bendravimo poreikiai. 4. pripažinimo poreikiai. 5. saviraiškos poreikiai.

Paklausa - poreikis paremtas perkamumo galimybe. Preke - visa tai kas gali patenkinti reikmę ar poreikį. Prekių pasirinkimo asortimentas - visos prekes rinkoje. Įvairios prekes nevienodai tenkina skirtingus žmones.

Skaityti daugiau...
 

Marketingas

Marketingas (angl. marketing – prekyba) – pažodžiui reiškia prekybinė veikla. Tačiau daugelis dabar naudojamų marketingo apibrėžimų jau seniai peraugo šią pažodinę reikšmę.

Ankstyvose marketingo išsivystymo stadijose ši veikla buvo aiškinama kaip tikslinga veikla prekėms realizuoti. Vystantis rinkos ekonomikai, marketingas buvo suprantamas plačiau kaip „rinkos koncepcija“ arba netgi „biznio filosofija“.

Skaityti daugiau...
 

Reklama ir jos ypatumai

Šio šimtmečio pradžioje beveik visų Europos ir Amerikos firmų pagrindas buvo gamybos specialistai. Gamybos žinovai ir specialistai buvo svarbiausi žmonės. Jie planavo visą firmos strategiją ir taktiką. Firmų pajėgumas ir gamybos apimtis augo. 1929 metais susidarė tokia situacija, kai prekių pasiūla pralenkė paklausą. Kilo ekonominė krizė, ir firmoms sunkiau sekėsi parduoti savo produkciją. Todėl išaugo paklausą būtent tokiems žmonėms, kurie žinojo, kaip prekę pateikti klientui, išskirdami jos privalumus. Būtent tada reklama įgijo savo dabartinę reikšmę.

Laikotarpis nuo Didžiosios depresijos iki maždaug 1960 - ųjų metų vadinamas "pardavėjų era".

Skaityti daugiau...
 

Tinklinio planavimo ir valdymo grafikas

Skaityti daugiau...
 

Vadybos kompiuterizuotos darbo vietos

Skaityti daugiau...
 

Rėmimo veiksmų grupės jų reikšmė ir esmė (referatas)

Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva pasuko didelių ekonominių reformų keliu. Vienas iš būtiniausių sėkmės kelių, tai perėjimas prie rinkos. Formuojantis šioms sąlygoms buvo susidomėta ir marketingu.

Naudojimasis šio mokslo žiniomis ir praktika yra natūralus ir būtinas reiškinys. Marketingo koncepcijos bei jų pagrindų panaudojimas versle bei komercijoje dažnai nulemia žmonių veiklos efektyvumą.

Skaityti daugiau...
 

Protekcionizmas

Protekcionizmas - tai valstybinės ekonominės politikos kryptis, kuria nac. ekonomika saugoma nuo kitų šalių konkurencijos arba kuria plečiamos užsienio rinkos. (Didinami importo muitai, mažinami eksporto muitai, teikiamos piniginės pašalpos nac. ūkio vystymui).

Argumentai, pateisinantys muitų naudojimą: šalies saugumas; užimtumas; vidaus gamybos konkurencingumo užtikrinimas; pagalba naujai atsirandančioms gamybos šakoms, vyriausybės pajamos socialiniai strategijai įgyvendinti (kultūros išsaugojimas, fermerių būklės ar nepageidaujamų prekių vartojimo problemoms spręsti).

Skaityti daugiau...
 

Informacinių sistemų panaudojimas verslo organizacijose (kursinis darbas)

Šiame kursiniame projekte bandysiu panagrinėti, kaip informacinės sistemos veikia verslo organizacijose, o konkrečiai - jų efektyvumo problemas gamybos procese.

Dabartinę visuomenę galima apibūdinti kaip pereinamąją iš industrinės į informacinę visuomenę. Tam tikru požiūriu tai reiškia, kad tai, ką žmonės sukuria daugiau yra susiję su informacija ir žiniomis, negu su fizine verte. Gaminiuose,  paslaugose didėja informacijos kiekis, t. y. didėja lygis iki kurio produkcijos ar paslaugos vertę sudaro informacija.

Skaityti daugiau...
 

Inovacijos

Pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti.

Smulkiojo verslo plėtra ir konkurencinio pajėgumo stiprinimas yra gana sudėtingos ir lėtai bei sunkiai sprendžiamos problemos. Rinka teigiamai reaguoja, nesvarbu, kokio dydžio įmonė. Racionalus prekių ir paslaugų pasirinkimas, veiksminga kainų ir pardavimo rėmimo politika lemia smulkiojo verslo sėkmę.

Skaityti daugiau...
 

Ryšiai su visuomene – teorinis aspektas (Marketingo referatas)

Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos vystomą veiklą. Jei įmonei pavyksta tam tikroje visuomenės dalyje suformuoti teigiamą įvaizdį, ji daug lengviau pasiekia savo tikslų. Šiuolaikiniame versle svarbu ne tik daryti, tai ko reikia, bet ir informuoti apie tai visuomenę, kad ši žinotų ir suprastų. Visuomenės nuomonės formavimas reikalauja nemažai pastangų ir veiklos, kuri ir vadinama ryšiais su visuomene.

Siekiant patenkinti visuomeninius norus ir poreikius, individai ir socialiniai vienetai nustato ir palaiko ryšius su kitais individais ir socialiniais vienetais. Šiuos ryšius charakterizuoja skirtingas interakcijos laipsnis, tarpusavio priklausomybė, o taip pat socialinių ir ekonominių mainų lygis. Šiuolaikiška visuomenė susieta vis didėjančia priklausomybe ir dažnai komplikuotais santykiais. Žmogiškieji ir tarpasmeniniai santykiai atspindi santykius tarp individų. Tarptautiniai santykiai apibūdina tautų ryšius. Ryšiai su visuomene atskleidžia organizacijos ryšius su visuomene socialiniu aspektu. Šiandien terminas “ryšiai su visuomene” neapsiriboja vien tik tokia reikšme, todėl labai svarbu išsiaiškinti  šio termino prasmę, evoliuciją ir atskirti nuo kitų organizacijos funkcijų bei veiklos. Ši analizė prasideda nuo apžiūros kaip ryšiai su visuomene yra įtraukti į organizacijos veiklą ir socialinius mainus.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos pagrindai

Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t. t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tūkstančius metų, o mokyklos - jaunos, susiformavusios šio amžiaus pradžioje. Studijų objektas yra socialinės sistemos žmonės. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairūs autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas - vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose.

Skaityti daugiau...
 

Reklama

Reklamos apibūdinimas yra sudėtingas. Nagrinėjant jos sąvoką, randame persipynusius tiek ekonomikos, sociologijos, psichologijos, ir estetikos klausimus. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos prigimtį, ir funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje.

Reklama apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos ir vartojimo sferų.

Skaityti daugiau...
 

Valdymo teorijos taikymas įmoneje

Prie rinkos ekonomikos neįmanoma pereiti, nesiremiant šiuolaikinio mokslo laimėjimais, taip pat ir ekonometrijos, nagrinėjančios ekonominių - matematinių modelių sudarymo bei ekonominių procesų modeliavimo problemas.

Ekonominiai matematiniai modeliai - tai matematinis ekonominių procesų aprašymas.

Tikslo funkcija yra galimų sprendinių kokybės, naudingumo rodiklis. Tiesiniame modelyje šis rodiklis yra tiesinė forma.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos įvadas

Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tūkstančius metų, o mokyklos - jaunos, susiformavusios šio amžiaus pradžioje. Studijų objektas yra socialinės sistemos žmonės. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairūs autoriai vadyba apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas - vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontroles funkcijas socialinėse organizacijose.

Skaityti daugiau...
 

Personalo vadyba (referatas)

Laikas – pinigai. Tai ne banali tiesa, o realybė. Mat veiklos žmogaus laikas (kaip ir pinigai) labai brangus, nes jo nuolat trūksta. Tačiau jeigu pinigai yra įgyjamas dalykas, tai laikas – unikalus resursas. Jo negalima kompensuoti arba sukaupti. Bet su juo, kaip ir su kiekvienu resursu, galima elgtis efektyviai arba išlaidžiai – ir tatai priklauso nuo mūsų pačių.

Išmokti tvarkyti vadovui savo ir savo pavaldinių laiką – sudėtingas uždavinys. Teisingai yra pastebėjęs rašytojas ir konsultantas Piteris Drukeris, jog „laiko atsargos laibai mažos, ir jeigu jūs nesugebate jo reikiamai tvarkyti, tai jums nesiseks sumaniai elgtis ir kitais atvejais”.

Skaityti daugiau...
 

Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos

Hierarchinės, centralizuotos valdžios institucijos, kurios buvo sukurtos 1930 – 1940 metais paprasčiausiai negali efektyviai funkcionuoti greitai besikeičiančioje, intensyvių žinių bei informacijos visuomenėje. Ilgus metus valdžios institucijų rolė buvo vienareikšmė: rinkti mokesčius ir teikti paslaugas, tačiau dar prieš 1930 metus daugelį paslaugų teikė nevyriausybinės organizacijos ir valdžios piramidė buvo stipriai decentralizuota ir rėmėsi dviem pagrindiniai Jefferson principais: “Valdymas turi būti decentralizuotas iki tokio lygmens, kad kiekvienas pilietis galėtų dalyvauti viešosios politikos valdyme…..o vyriausybė turi žmones šviesti politikos srityje ir skatinti piliečių pasitikėjimą savo jėgomis ir sugebėjimais” (47 psl. Theories of Public Organization, Robert B. Denhardt). Analizuojant viešojo administravimo vystymosi ciklą,mes galime stebėti pasikartojančius procesus - nuo decentralizacijos 19 amžiuje ir dvidešimto amžiaus pradžioje prie centralizacijos dvidešimtojo amžiaus viduryje ir antrojoje pusėje ir vėlgi prie visiškos decentralizacijos tiek biznyje tiek viešajame administravime dvidešimto amžiaus pabaigoje.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos teorijos konspektai 2 dalis (shemos)

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 2 iš 4
Vadyba
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt