www.spargalkes.lt

Verslas

Personalo klasifikavimas

Organizacijos optimaliai veiklai būtina, kad visuose lygiuose atitinkamuose padaliniuose, atitinkami žmonės gerai žinotų savo vietą, darbą, vaidmenį ir atliekamas funkcijas.

Vadovai valdomąjį procesą veikia ne tiesiogiai, bet per jiems pavaldų kolektyvą; jie nustato ir suderina santykius tarp atskiras valdymo funkcijas atliekančių tarnybų, parenka darbuotojus, organizuoja bendrą valdomosios sistemos darbą.

Vadovo darbas ir pats valdymo procesas priklauso nuo organizacijos dydžio, gaminamos produkcijos ar atliekamų paslaugų pobūdžio, darbuotojų kolektyvo, žmonių išsilavinimo, kultūros lygio ir kitų veiksnių.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė (leidinys)

Analizuodami Europos Sąjungos (ES) ir kitų išsivysčiusių šalių patirtį galime pastebėti, kad rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujų darbo vietų tose veiklose, kurių prekės ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą.

Vis didėjanti SVV svarba bei jo įtaka ekonominiam šalių vystymuisi lemia ypatingą visuomenės dėmesį analizuojant SVV plėtros procesus, tendencijas ir perspektyvas bei ieškant efektyvių SVV sektoriaus rezultatyvumo didinimo būdų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 – 2008 metų programoje pabrėžta, jog SVV yra valstybės ekonomikos pagrindas ir būtina visuomenės vidurinės klasės formavimosi sąlyga, todėl reikia sudaryti kuo palankesnę aplinką šio verslo įmonių plėtrai.

Skaityti daugiau...
 

Organizacijos valdymo sistema

Kiekvienos verslo organizacijos veiklą reikia tvarkyti taip, kad iš jos kuo daugiau naudos turėtų tiek tie, kurie tiesiogiai susiję su pačia įmone, tiek ir visa visuomenė. Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo, veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka ir turi būti derinami tarpusavyje.

Skaityti daugiau...
 

Organizacijos aplinka

Remiantis vienu iš bendriausių organizacijos apibrėžimų, galima teigti, jog organizacija – tai tam tikra struktūra, sudaryta iš individų grupių, tam tikrais būdais veikiančių kartu, siekiant bendro tikslo.

Kitaip tariant, tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro du ar daugiau žmonių.

Skaityti daugiau...
 

Bendra informacija apie rinką

Tam, kad galima būtų įsigilinti  į organizacijos aplinkoje vykstančius procesus, visų  pirma reikia surinkti bendrą informaciją apie šaką: apie joje veikiančias jėgas, pokyčius, įėjimo bei išėjimo iš jos barjerus, vystymosi tempą. Visa ši informacija padeda apžvelgti šakoje egzistuojančias konkurencines jėgas ir pereiti prie konkrečių konkurentų analizės.

Skaityti daugiau...
 

Administravimo funkcijos

Administravimo funkcijos organizacijoje priklauso nuo įmonės dydžio: didelėse įmonėse įvairūs darbai  atliekami  atskirų tarnybų, kur dirba nuo kelių iki keliasdešimt žmonių, o nedidelėse, individualiose įmonėse, vienas darbuotojas gali atlikti keletą funkcijų.

Skaityti daugiau...
 

Nedarbas ir jo išraiška ekonomikoje

Nedarbo rūšys ir formos. Nedarbas yra, tai yra nevisiškas užimtumas, ekonomine prasme yra visuomenės išteklių švaistymas ir darbo neturinčių žmonių egzistavimo sąlygų ardymas (dabar žymiu mastu amortizuojamas). Jis sukelia ir neekonominio pobūdžio socialines problemas. Greita infliacija dezorganizuoja visuomenės ūkinį gyvenimą, o aukštas nedarbo lygis sutrikdo socialinių procesų eigą visuomenėje, įžiebia jų patalogines formas.

Skaityti daugiau...
 

Specialistų darbo apmokėjimas

Privačiame sektoriuje dirbančių specialistų darbas apmokamas pagal privačiose įmonėse parengtas pareiginių algų schemas. Jos parengtos remiantis darbo apmokėjimo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių bei darbo sutarties įstatymais. Nustatant specialistų pareigines algas privačiose įmonėse, buvo atsižvelgiama į analogiškų specialistų darbo apmokėjimo lygį valstybinėse įmonėse bei įmonėse konkurentėse. Didelę reikšmę specialistų darbo apmokėjimo lygiui turi jų pasiūla ir paklausa darbo rinkoje. Pavyzdžiui, esant dideliai ekonomistų ir inžinierių pasiūlai, jų darbo lygis palyginus su buhalteriais, programuotojais ir juristais, kurių paklausa darbo rinkoje yra labai didelė, yra žymiai mažesnis, nepaisant to, kad visų šių specialistų kvalifikacijos įgijimo išlaidos yra panašios, o atliekamo darbo turinys reikalauja panašių protinių ir fizinių pastangų.

Skaityti daugiau...
 

Valdymas

Klausimai apie konkurentų organizacijos valdymą bei atsakymai į juos padeda suprasti tiek jų organizacinę sistemą, priimamų sprendimų pobūdį, tiek suteikia galimybes numatyti konkurentų ateities veiksmus.

1. Ar jūsų konkurentų organizacijos valdymo stilius yra centralizuotas, ar decentralizuotas?

2. Ar konkurentų organizacijoje yra aukštas ar žemas hierarchijos lygis?

3. Ar konkurentų dėmesys yra koncentruojamas į esmines kompetencijas (sugebėjimus), ar į gamybos efektyvumą?

4. Ar konkurentai laiko savo parduodamą informaciją vertinga, ar ne?

5. Ar konkurentai saugoja ir valdo turimą intelektualinę nuosavybę?

6. Ar konkurentų intelektualinė nuosavybė ir duomenys yra slapti, ar jie kai ką parduoda siekdami pelno?

7. Ar informacija yra lengvai prieinama tiems, kuriems jos reikia, per įmonės vidaus informacinę sistemą? Ar informacija yra sunkiai randama ir apskritai nedalinama?

8. Ar jūsų konkurentai greitai priima sprendimus?

9. Ar konkurentų organizacija yra dinamiška ir efektyviai reaguoja į pokyčius?

10. Ar konkurentai išorinės aplinkos pokyčius vertina kaip potencialias galimybes?

11. Ar konkuruojanti organizacija prisitaiko prie pakitusių sąlygų, ar pati sukelia tuos pokyčius?

12. Kokiame valdžios lygyje gali būti priimami sprendimai dėl rizikos?

Skaityti daugiau...
 

Bendra informacija apie organizaciją – konkurentą

Skaityti daugiau...
 

Darbo užmokesčio modeliai

Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Jam būdingas griežtas atliekamo darbo identifikavimas. Tiksliai apibūdinamas atliekamo darbo turinys, darbuotojo kvalifikacijos, darbo stažo ir jo dalykinių bei asmeninių savybių reikalavimai. Dėl to naudojamos sudėtingos darbų vertinimo metodikos, įvertinamas darbų sudėtingumas, kuriuo remiantis diferencijuojami darbininkų tarifiniai atlygiai ir tarnautojų atlyginimai.

Amerikietiškajam darbo apmokėjimo modeliui priskirtina fiksuotų priedų vienetinio darbo apmokėjimo atmaina. Ši apmokėjimo forma skatina darbininkus didinti gamybos apimtis, nes už kiekvieną virš normos pagamintą produkcijos vienetą mokamas fiksuotas priedas.

Skaityti daugiau...
 

Stresų valdymas

Stresas yra įprastas ir dažnai sutinkamas reiškinys. Stresu vadinama pernelyg didelės psichinės ar fizinės įtampos būsena. Streso priežastimi gali būti sekinantis darbas, liga, žaizdos, nesutarimai, susierzinimas, depresija ir kitos priežastys. Stresai tiesiogiai ir netiesiogiai padidina sąnaudas ir sumažina organizacijos darbo kokybę. Plačiai paplitusi streso priežastis organizacijose yra per didelis arba per mažas darbo krūvis.

Skaityti daugiau...
 

Finansai

Organizacijai, vykdančiai bet kokią veiklą, reikalingi finansiniai ištekliai, kuriuos ji paskirsto įvairioms savo veiklos sritims. Žinios apie konkurentų organizacijos mokumą, likvidumą, kitus finansinės veiklos rodiklius padeda efektyviai išsiaiškinti organizacijos stovį bei galimybes veikti ateityje.

Skaityti daugiau...
 

Verslo etika (referatas)

Šiandien jau daugeliui nekelia abejonių verslo žmonių vaidmuo ir svarba, taip pat auganti jo galia visuomenėje. Toji verslo galia daro vis didesnį poveikį ir įtaką įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. Ji ne tik turi įtakos formuojant šalies įvaizdį, pokyčiams darbo rinkoje, bet ir formuojant vartotojų kultūrines orientacijas per siūlomas prekes ir paslaugas. Todėl vis labiau visuomenės sąmonėje įsitvirtina mintis, kad verslininkas turįs prisiimti didesnę atsakomybę ir ne tik už gerovės kūrimą visiems, bet ir puoselėjamas vertybes (pavyzdžiui, vartojimo kultą) bei naudojamas priemones iškeltiems tikslams pasiekti. Taigi jo veikla ir jos rezultatai imami vertinti ne tik ekonominiu, teisiniu, bet ir etiniu aspektu.

Skaityti daugiau...
 

Verslo žinynas

Nuo verslo organizavimo formos pasirinkimo priklauso tiek įmonės steigimo procesas (jo trukmė ir lėšų
sąnaudos), tiek turimų fi nansinių, intelektinių bei žmonių išteklių panaudojimas.

Ketindami steigti įmonę, pirmiausia turėtumėte nuspręsti, kokia įmonės teisinė forma (anksčiau apibrėžta kaip įmonės rūšis) yra tinkamiausia jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti. Reikia įvertinti, kokia ūkine komercine veikla versis įmonė, kiek joje dirbs darbuotojų, kiek pradinio kapitalo reikės verslui pradėti ir pan.

Skaityti daugiau...
 

Vidinė verslo aplinka

Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai tiesiogiai susiję su verslininko galimybėmis, tai yra vartotojai, tarpininkai, konkurentai, darbo ištekliai ir pan. Kiekvienas vartotojas skiriasi savo skoniu charakteriu norais ir įpročiais. Tik išanalizavus vartotojo poreikius galima pateikti jam tai, ko jis nori, ką gali įvertinti ir ką gali apmokėti. Svarbu yra įvertinti, kas nulemia vartotojo pasirinkimas: kaina kokybė tiekimo terminai, aptarnavimas, asmeniniai kontaktai, politiniai įsitikinimai. Kitas vidinis verslo aplinkos veiksnys – konkurentai.

Skaityti daugiau...
 

Bostono matrica

Aptariant strateginio verslo vieneto (SVV) poziciją rinkoje, jo padėtį, lyginant su kitais konkuruojančiais SVV, naudojamas Bostono matricos modelis. Šį modelį sudarė Bostono Konsultavimo Grupė (Boston Consulting Group), todėl modelis pavadintas Bostono matrica. Modelio sudarytojai teigė, kad svarbiausi veiksniai, sąlygojantys SVV ilgo laikotarpio pelną, yra rinkos augimo tempai ir SVV užimama padėtis rinkoje.

Skaityti daugiau...
 

Personalo poreikio planavimas

Kiek ir kokių darbuotojų organizacijai reikia, nustatoma,  planuojant personalo poreikį. Personalo poreikis planuojamas siekiant didinti personalo potencialą, siekiant išvengti darbuotojų trūkumo, įvertinant organizacijos plėtros uždavinius, kitimo tendencijas, vidinę ir išorinę aplinkas.

Svarbu pasamdyti tiek darbuotojų, jog jų pakaktų siekiant organizacijos tikslų.

Skaityti daugiau...
 

Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas

Darbuotojų motyvacijos suvokimas ir praktinis šių žinių pritaikymas vadovams yra nepaprastai svarbus. Be materialinių ir finansinių išteklių kiekvienos organizacijos funkcionavimui yra būtini žmonės. Žmonės - tai pats didžiausias organizacijos turtas. Organizacija ir yra žmonės. Todėl nuo kiekvieno darbuotojo ir nuo bendros kolektyvinės veiklos rezultatyvumo priklauso organizacijos gyvavimo sėkmė.

Skaityti daugiau...
 

Tradicinės organizacinės struktūros

Organizacijos veiklos rezultatai labai priklauso nuo organizacinės valdymo struktūros, atskirų padalinių tarnybų organizavimo, pavaldinių skaičiaus, vadovų darbo stiliaus, darbuotojų elgesio ir pan. Visais atvejais, kokia struktūra bebūtų, iškyla jos valdymo būtinybė, reikalingos valdymo funkcijos ir metodai. Organizacijos optimaliai veiklai būtina, kad visuose lygiuose, visuose padaliniuose žmonės gerai žinotų savo vietą, darbą, vaidmenį ir atliekamas funkcijas.

Turbūt sunku būtų surasti organizaciją, neturinčią savo organizacinės struktūros (organigramos).

Skaityti daugiau...
 

Projekto valdymas (referatas)

Projektų pavyzdžių apstu dabartinėje visuomenėje: tai naujo gaminio sukūrimas ir išleidimas, įmonės būstinės perkėlimas, J. Matejko paveikslo Žalgirio mūšis" atvežimas į Vilnių ir kiti. Visus juos sieja keli bendri bruožai, išskiriantys projektus iš kitų kasdienių organizacijos darbų. Manoma, kad unikalumas, aiškus tikslas ir kokybė, tiksliai apibrėžta trukmė ir išlaidos - pagrindiniai projektą apibūdinantys požymiai. Paprastai bet kuri pasikartojanti veikla nelaikoma projektu, nors aiškių ribų čia nėra. Taigi originalaus patiekalo paruošimas pirmą kartą gali būti laikomas projektu, o jo gaminimas restorane kasdien - ne, rinkodaros plano sudarymas bus projektas, o periodinis reklaminės medžiagos siuntimas potencialiems klientams - ne, ISO 9000 standarto įdiegimas sveikatos apsaugos sistemoje - projektas, o pacientų kraujo tyrimas laboratorijoje - ne.

Skaityti daugiau...
 

Firmos rentabilumas

Rentabilumas charakterizuoja firmos veiklos rezultatyvumą. Rentabilumo rodikliai įvertina kiekvieno į aktyvus įdėto rublio atnešamą pelną.

Egzistuoja rentabilumo rodiklių sistema. Statistikoje praktiškai skaičiuojami gamyboje naudojamų avansinių išteklių ir einamųjų išlaidų efektyvumo įvertinimo rodikliai, ir rodikliai, kurie įvertina firmos pajamų ir turto panaudojimo efektyvumą.

Skaityti daugiau...
 

Mafijos patarimai (Verslo Makevelio vadovas)

Nesvarbu, kuo jie užsiimtų, nesvarbu, dirbtų privačiai ar darytų karjerą kokioje nors bendrovėje, išsiveržti j priekį ir išlikti priešakyje visada buvo pats svarbiausias rūpestis visų tų, kurie nesitenkina vien tik kasdieninės duonos kąsniu. Nekantriai, kartais net karštligiškai ieškodami savojo aukso puodo (ir jo teikiamos galios bei prestižo), ambicingi vyrai ir moterys visada ieško išminties tų, kuriems jau pasisekė. Ši knyga pirmą kartą supažindina su tokia išmintimi, beje, labai specifine.

Skaityti daugiau...
 

Verslo liudijimai (špera)

Skaityti daugiau...
 

Darbuotojų motyvavimas

Viena pagrindinių vadovo ar aukštesniojo lygmens vadybininko pareigų yra valdyti žmogiškuosius išteklius. Jei vadybininkai iš tikrųjų nori pasiekti geresnio darbo rezultatų ir pakeisti pavaldinių nuostatas į darbą, jie turi imtis aktyvaus vaidmens, valdant motyvavimo procesus.

Motyvavimas yra sąmoningas, apgalvotas elgesys. Tai sudėtingas reiškinys, ir jį perprasti nėra lengva.

Skaityti daugiau...
 

Organizacija ir jos aplinka

Organizacijos veiklos sėkmė priklauso nuo aplinkos: vidinės ir išorinės. Vidinė aplinka – tai technologijos, struktūra, bendradarbiai. Nuo jų sugebėjimo dirbti kartu siekiant tikslo priklauso organizacijos sėkmė. Taip pat veiklos efektyvumas priklauso ir nuo išorinės aplinkos – energijos, žaliavų, tiekėjų, transporto infrastruktūros, ekonominės, politinės ir kitos aplinkos.

Skaityti daugiau...
 

Efektyvios komandos principai

Efektyvi komanda susiformuoja ne iš karto. Tai reikalauja daug laiko bei pastangų.

Vadovas turi suvokti, kad žmonės grupę sudaro tada, kai juos sieja bendravimas, bendri uždaviniai, tam tikros taisyklės, darbo pasidalinimas. Efektyvus grupės darbas priklauso ir nuo grupės dydžio bei vadovo gebėjimų kurti tokią atmosferą darbe, kuri padėtų atsiskleisti individualiems darbuotojų gebėjimams. Tiek vadovas, tiek kiti grupės nariai suvokia savo trūkumus ir supranta, kad vieni visko nepadarys, o grupėje jie gali ir dirbti, ir mokytis, tokiu būdu yra kuriama šiuolaikinė besimokanti organizacija.

Skaityti daugiau...
 

Verslas. Verslumas. Verslininkystė (skaidrės)

Skaityti daugiau...
 

Marketingo samprata

Į klausimą kas yra marketingas gali būti keletas atsakymų. Amerikos marketingo asociacija apibrėžia marketingą kaip planavimo, kainų nustatymo procesą, idėjų, prekių ir paslaugų paskirstymą, siekiant sukurti mainus, patenkinančius individų ir organizacijų tikslus.

Dažnai (ypač anglosaksų šalyse) marketingas apibrėžiamas keturiais P : produktas (Product), kaina (Price), vieta (Place) ir rėmimas (Promotion). Angliškai tai dar vadinama „marketing mix”. Toks žymėjimas ne atsitiktinis, o tikslingas, nes parodo kuo, turi nuolat domėtis įmonės vadovybė arba tam skirti skyriai.

Marketingo įmonei pasisektų parduoti savo prekes ar suteikti paslaugas, reikia laikytis tam tikro nuoseklumo planuojant savo veiklą.

Skaityti daugiau...
 

Personalo organizavimas

Personalo organizavimas apima labai daug uždavinių, kurie, atsižvelgiant į jų sprendimo vietą, gali būti: metodiniai, kai teikiami patarimai, rekomendacijos, kaip reikia spręsti atskirus uždavinius; organizaciniai, kai organizuojamas tam tikrų uždavinių sprendimas įvairiu lygiu; vykdomieji, kai atliekamos atskiros operacijos, procedūros.

Skaityti daugiau...
 

Sprendimų priėmimas grupėje

Dažniausiai svarbius sprendimus tiek visuomenėje, tiek organizacijoje priima mažos, 4 - 5 narių žmonių grupės. Nuo šių grupių darbo priklauso, ar sprendimai bus teisingi ir efektyvūs. Sprendimas reiškia, kad grupės nariai susitarė dėl tolesnės veiklos. Sprendimo priėmimas yra tik vienas žingsnis problemų sprendimo procese, bet tas žingsnis yra labai svarbus.

Skaityti daugiau...
 

Projektų valdymas (seminaras)

Skaityti daugiau...
 

Verslo strategijos

Paskutiniu metu sąvoka “strategija biznyje” tapo gana populiaria. Ši tema – neatskiriamas pasitarimų ir simpoziumų atributas. Dėl nuolatinės sąlygų kaitos rinkos ekonomikoje, verslininkas turi turėti savo veiklos gaires – įmonės strategiją. Vadinasi strategija – tai tam tikras tikslų ir galimybių suderinimas ir palaikymas.

Strategija įmonei suteikia apibrėžtumą, individualumą ir sudaro sąlygas priimti tam tikrų profesijų darbuotojus. Strateginis planas atveria organizacijai perspektyvą. Strategiją reikėtų vertinti kaip programą, kuri nusako įmonės veiklą pakankamai ilgą laikotarpį, kartu užtikrinant, kad besikeičiant politinei ir socialinei aplinkai, galima būtų koreguoti veiksmus.

Skaityti daugiau...
 

Gamyba

Vienas iš svarbiausių organizacijos veiklos aspektų yra gamyba. Surinkus informaciją apie konkurento atliekamas gamybos operacijas, jų pobūdį, eiliškumą, vėliau galima padaryti išvadas apie konkurento gamybos proceso efektyvumą.

Skaityti daugiau...
 

Vadovavimo stilius

Vadovo darbo stilius – tai visuma tarpusavyje susijusių vadovavimo metodų, elgsenos normų ir taisyklių, kurias vadovai naudoja savo darbe ir kurie atspindi jų požiūrį į darbą ir į pavaldinius.

Teorija Z, akcentuojanti pagrindinį siekį – sukurti stropią darbo grupę ir stabilią, darnią darbo aplinką, kurioje būtų patenkinti darbuotojų norai būti laisvais, nepriklausomais, sudaro pagrindą trečiam – liberaliam vadovavimo stiliui, kuomet vadovas tampa „vienu iš grupės narių” ir vengia daryti tiesioginę įtaką.

Skaityti daugiau...
 

Firmos organizavimo teorija

Organizacijos misija – buvo labai svarbus jos kūrimosi aspektas tuo metu. Kadangi firmos prezidentas yra ekspremjeras, tai jam šios firmos misija asocijavosi su prekybos ir bendradarbiavimo plėtimo su užsienio partneriais gerinimu. Jo kuriama firma turėjo užsiimti ne sausa, kažkokių nereikšmingų produktų prekyba, o visų pramonės šakų modernizavimas, bei jos gamybos tobulesnių procesų diegimu. Firmą jis matė, kaip tiesioginį tiltą tarp ne tik dviejų Lietuvos ir Vokietijos šalių, bet ir daugelio kitų pasaulio valstybių prekybos įmonių. Tai įgalintų plėsti Lietuvos verslininkų ir darbuotojų ekonominį išprusimą, leistų greičiau susipažinti su užsienyje esančiomis naujovėmis.

Skaityti daugiau...
 

Įmonės verslo planas

Mūsų firmos teikiamos langų sandarinimo paslaugos, o taip pat įvairūs remonto ir apdailos darbai(plytelių  ir metlako klijavimas, pakabinamų lubų montavimas, žaliuzių kabinimas, parketo klijavimas, kalimas dailylentėmis) yra perspektyvi veikla, kadangi net 88 gyventojų mano, kad tai labai svarbios ir reikalingos paslaugos, kadangi visi nori turėti šiltus, tvarkingai ir kokybiškai suremontuotus butus. Paslaugas teikti nuspręsta ištyrus rinką, išanalizavus vartotojų savybes, nustačius potencialią rinką, paskaičiavus prognozuojamą savikainą ir prognozuojamą pelną. Įvertinus galimus rizikos faktorius.

Įmonė įregistruota 1998 metais Panevėžio miesto savivaldybės rejestro tarnyboje. Prašoma 6000 Lt. Paskola 5 mėnesiams su 16 palūkanų.

Skaityti daugiau...
 

Formalios ir neformalios grupės

Vadovai savo nuožiūra sudaro grupes, padalinius, dalija pareigas ir skirsto įgaliojimus. Vadovybės valia sudarytos grupės vadinamos formaliomis grupėmis arba formaliomis organizacijomis. Pagrindinė jų funkcija yra atlikti gautas užduotis ir siekti nurodytų tikslų. Formalios grupės gali būti trijų tipų: vadovo sudarytos grupės, susidedančios iš jo  tiesioginių pavaldinių, pavyzdžiui, generalinis direktorius ir jo pavaduotoja. Pavaduotojai gali turėti savo sudarytas grupes; darbo (projekto) grupės, kurias sudaro darbuotojai, dirbantys tam tikruose projektuose, turintys tą pačią užduotį. Darbo grupės savarankiškesnės už vadovui padedančias grupes; tikslinės paskirties grupės – tai įvairios komisijos, komitetai, tarybos ir pan. Jos kuriamos ir gauna laikinus įgaliojimus kokiai nors vienai ar kelioms problemoms išspręsti.

Skaityti daugiau...
 

Personalo valdymas

Šiandieninės ekonomikos sąlygos yra ekstremalios dėl valdymo orientavimo į tikslus, konkurencijos augimo, rinkos prisotinimo ir internacionalizavimo, gamybos bei darbo organizavimo normų kaitos, integracijos į Europos Sąjungą ir kitų priežasčių. Tokios sąlygos verčia ieškoti naujų šaltinių efektyvumui didinti visose srityse: kuriant naujus gaminius, diegiant pažangią techniką, technologiją, organizuojant darbą ir personalo valdymą.

Skaityti daugiau...
 

Organizacijos valdymo sistema

Valdymo turinį nusakančių valdymo funkcijų buvimą sąlygoja darbo pasidalijimas pačioje valdymo veikloje, nes vienas žmogus gerai atlikti visų valdymo veiksmų negali, todėl organizacijos valdymo procesas yra skaidomas į santykinai savarankiškas funkcijas.

Valdymo funkcijos - tai visuma vienas kitą keičiančių valdymo veiksmų, kuriems būdingas cikliškumas ir nenutrūkstamumas. Valdymo funkcija - tai specializuota reguliaraus valdymo darbo dalis, besiskirianti nuo kitų savais tikslais, procesais, veiksniais bei poveikio būdais.

Skaityti daugiau...
 

Kodėl Jūsų verslas imlus žinioms ir kokias galimybes tai atveria?

Ši Žalioji knyga – žingsnis, skirtas supažindinti tiek verslo visuomenę, tiek visą žinių visuomenę su egzistuojančia pramonės struktūra šalyje.

Kalbėdami apie žinių ekonomiką negalime neminėti jos atsiradimo priežasčių, veikimo principų ir pasekmių ar galimybių atskiroms socialinėms grupėms.

Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje sudaro didžiąją dalį visų įmonių. Didėjant konkurencijai rinkoje tenka ieškoti kitokių, gudresnių būdų, kaip išlikti ir pasiūlyti vartotojui reikalingą produktą ar paslaugą.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 1 iš 2
Verslas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt